PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Nghị quyết số 35/2004/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2004 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 6 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005; Pháp lệnh này quy định về Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam . C hương I NH ỮN G QU Y Đ. | PHÁP LỆNH C ỰU CHIẾN BINH C ỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 27 2005 PL -UBTVQH11 NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Căn cứ vào Nghị quyết số 35 2004 QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2004 của Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 6 về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2005 Pháp lệnh này quy định về Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam . Chương I NH ỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng áp dụng Pháp lệnh này áp dụng đối với Cựu chiến binh Hội Cựu chiến binh Việt Nam cơ quan tổ chức đơn vị và mọi công dân. Điều 2. Cựu chiến binh Cựu chiến binh là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tham gia đơn vị vũ trang chiến đấu chống ngoại xâm giải phóng dân tộc làm nhiệm vụ quốc tế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã nghỉ hưu chuyển ngành phục viên xuất ngũ bao gồm 1. Cán bộ chiến sĩ đã tham gia các đơn vị vũ trang do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trước cách mạng tháng Tám năm 1945 2. Cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam là bộ đội chủ lực bộ đội địa phương bộ đội biên phòng biệt động đã tham gia kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế 3. Cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ du kích đội viên đội công tác vũ trang trong vùng địch tạm chiếm đã tham gia chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc 4. Công nhân viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc 5. Cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam dân quân tự vệ đã tham gia chiến đấu trực tiếp phục vụ chiến đấu sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà nước và nhân dân tôn vinh ghi nhận và đánh giá cao sự hy sinh cống hiến to lớn của Cựu chiến binh trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giải phóng dân tộc làm nhiệm vụ quốc tế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều 3. Hội Cựu chiến binh Việt Nam Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.