PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Nghị quyết số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005; Pháp lệnh này quy định về hoạt động ngoại hối. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Pháp. | PHÁP LỆNH NGO ẠI HỐI CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số 28 2005 PL-UBTVQH11 NGÀY 13 THÁNg 12 NĂm 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Căn cứ vào Nghị quyết số 42 2005 QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 7 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2005 Pháp lệnh này quy định về hoạt động ngoại hối. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Pháp lệnh này điều chỉnh các hoạt động ngoại hối tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức cá nhân là người cư trú người không cư trú có hoạt động ngoại hối tại Việt Nam. 2. Các đối tượng khác có liên quan đến hoạt động ngoại hối. Điều 3. Chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chính sách quản lý ngoại hối nhằm tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm lợi ích hợp pháp cho tổ chức cá nhân tham gia hoạt động ngoại hối góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia nâng cao tính chuyển đổi của đồng Việt Nam thực hiện mục tiêu trên lãnh thổ Việt Nam chỉ sử dụng đồng Việt Nam thực hiện các cam kết của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về ngoại hối và hoàn thiện hệ thống quản lý ngoại hối của Việt Nam. Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Pháp lệnh này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Ngoại hối bao gồm a Đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực sau đây gọi là ngoại tệ b Phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ gồm séc thẻ thanh toán hối phiếu đòi nợ hối phiếu nhận nợ và các phương tiện thanh toán khác c Các loại giấy tờ có giá bằng ngoại tệ gồm trái phiếu Chính phủ trái phiếu công ty kỳ phiếu cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác d Vàng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    60    1    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.