WordPress 3 Site Blueprints phần 2

Tiếp theo, di chuyển xuống cho đến khi bạn nhìn thấy một cụm từ hộp dán nhãn để loại bỏ từ trang tiêu đề. Nếu bạn bao gồm tên của trang web của bạn trong thẻ tiêu đề của trang web tĩnh của bạn, sau đó nhập tên vào hộp văn bản. Không tuân theo bước này có thể dẫn đến tên trang web của bạn xuất hiện hai lần trong thanh tiêu đề. | Project 1 Migrating a Static Website to WordPress In the textbox labeled Beginning directory enter the location of the folder that contains the pages from your static website. Beginning directory home example public_html This should be a full path from the server root on the same server where WordPress is running now. Next scroll down until you see a textbox labeled Phrase to remove from title page. If you included the name of your website in the title tags of your static site then enter that name into the textbox. Failure to follow this step could result in your website s name appearing twice in the title bar. Phrase to remove from page title Any common title phrase such as the site name which Wordpress will duplicate Click Import using these options and the content from your static website will be imported into WordPress automatically. This screenshot shows what the Services web page from the static website looked like before being imported. Services Thank you for your interest in the services offered here at . Below you will find a detailed description of each of the services that we would be more than happy to perform for your company. In this screenshot you can see what the newly created Services page looks like after being imported into WordPress with the Twenty Ten theme activated. Services Services Thank you for your interest in the services offered here at . Below you will find a detailed description of each of the services that we would be more than happy to perform for your company. 14 Chapter 1 As you can see this page wasn t imported perfectly. The two main problems are that the title is being displayed twice and that the text is being wrapped in to a narrow column. A look at the Services page from the administration area quickly reveals the cause of these problems. When the page was imported several unnecessary HTML tags were included along with the page s text. The only way to remedy this problem is to delete all of

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.