WordPress 3 Site Blueprints phần 8

Vì vậy, điều hướng đến thư mục tải lên và sau đó CHMOD nó thành 777. ới mã này được đặt trong khu vực đó, bất kỳ vật dụng mà bạn thêm vào sẽ xuất hiện ngay bên dưới hộp đăng nhập người sử dụng lao động nằm ở phía trên sidebar của bạn. | Project 8 Building a Local Business Directory If you tick the checkbox next to Enable Password Strength Meter four textboxes will appear. These textboxes contain the prompts that will be shown if a user enters a password that s too short bad good or strong. These prompts are fine at their defaults so there s no need to edit them. Instead move on to the next settings area which will allow you to upload a custom logo. Password 7 Allow New Registrations to set their own Password 7 Enable Password strength Meter Short Too Short Bad Bad Password Good Good Password Strong strong Password Click the Browse button in the Custom Logo settings area to locate the image on your computer that you would like to use as the logo on your local business directory s login page. Once you locate the image select it and then click Open. 194 Chapter 8 The Email Verification setting is currently disabled and if you plan on enabling Admin Verification it must remain that way. If you don t want to moderate your users tick the checkbox next to Prevent fake email address registrations to activate the Email Verification feature. With this setting enabled new registrants will need to click a link in their notification email to verify their email address and enable their account. Once this setting has been activated additional settings will become available that will let you specify the length of the grace period that registrants will be given to click the verification link before their account is deleted. This is currently set to 7 days. You can either leave that number as is of change it to a different length of time. Email Verification V Prevent fake email address registrations. Requires new registrations to click a link in the notification email to enable their account. Grace Period days 7 Unverified Users will be automatically deleted after grace period expires If you chose to activate Email Verification then skip Admin Verification and move on to the next setting. If however you opted to .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    72    2    16-04-2024
292    50    1    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.