xslt cookbook phần 1

đám mây bão được phát hiện ở một phạm vi của ít nhất 100 km. Bạn không nhất thiết phải viết tiêu chuẩn nghiệm thu trong khi bạn đang chuẩn bị yêu cầu người sử dụng, nhưng bạn nên chắc chắn kiểm tra thực tế, hoặc các mặt khác xác minh yêu cầu của bạn, | ChinesesPDFxom i ẴPDF ý ìfiW ScJuli Wf fltiti Ewntphsfor XML SỊtĩti XSL r I Jet-iefcy í ĩ o REILLY Slit ChinesePDFxom i ẴPDF ý ìfiW Table of Contents Preface 1. Strings Testing if a String Ends with Another String Finding the Position of a Substring Removing Specific Characters from a String Finding Substrings from the End of a String Duplicating a String N Times Reversing a String Replacing Text Converting Case Tokenizing a String Making Do Without Regular Expressions Using the EXSLT String Extensions 2. Numbers and Math Formatting Numbers Rounding Numbers to a Specified Precision Converting from Roman Numerals to Numbers Converting from One Base to Another Implementing Common Math Functions Computing Sums and Products Finding Minimums and Maximums Computing Statistical Functions Computing Combinatorial Functions Testing Bits 3. Dates and Times Calculating the Day of the Week ChinesesPDFxom i ẴPDF ý ìfiW Determining the Last Day of the Month Getting Names for Days and Months Calculating Julian and Absolute Day Numbers from a Specified Date Calculating the Week Number for a Specified Date Working with the Julian Calendar Working with the ISO Calendar Working with the Islamic Calendar Working with the Hebrew Calendar Formatting Dates and Times Determining Secular and Religious Holidays 4. Selecting and Traversing Optimizing Node Selections Determining if Two Nodes Are the Same Ignoring Duplicate Elements Selecting All but a Specific Element Performing a Preorder Traversal Performing a Postorder Traversal Performing an In-Order Traversal Performing a Level-Order Traversal Processing Nodes by Position 5. XML to Text Dealing with Whitespace Exporting XML to Delimited Data Creating a Columnar Report Displaying a Hierarchy Numbering Textual Output Wrapping Text to a Specified Width

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.