xslt cookbook phần 7

Ví dụ Trước khi tập trung vào việc tạo ra SVG từ XML, trong khi một này tập trung vào tích hợp SVG vào một ứng dụng dựa trên công nghệ web khác. Công thức này chỉ đề cập đến tiềm năng của các ứng dụng như vậy. SVG chứa cơ sở vật chất cho hoạt hình và nội dung năng động, | xsl apply-templates table tr table xsl template xsl template match Room tr id @id style background-color white onmouseover on mouse over @id onmouseout on_mouse_out @id onclick on_mouse_click @id td xsl value-of select Name td td align right xsl value-of select Length td td align right xsl value-of select Width td td align right xsl value-of select Windows td td xsl value-of select Misc td tr xsl template xsl template match text xsl stylesheet Figure 9-18. Interactive SVG generated from XML Discussion Prior examples focused on generating SVG from XML while this one focuses on integrating SVG into a larger application based on other web technologies. This recipe only touches on the potential of such applications. SVG contains facilities for animation and dynamic content that when coupled with XSLT s transformation capabilities can lead to some impressive results. Consider the following stylesheet that is based on the graph-drawing primitives of Recipe but allows the user to interact with the graph xml version encoding UTF-8 xsl stylesheet version xmlns svg http 2000 svg xmlns xsl http 1999 XSL Transform xmlns svgu http XSLTCookbook ns svg-utils xmlns test http XSLTCookbook ns test exclude-result-prefixes svgu test xsl import href xsl output method html test data test data test data test data test data test data test data test data test data test data test data test data test data test data test data test data test data test data test data test data xsl template match html head title Interactive Bar Chart title object id AdobeSVG classid clsid 78156a80-c6a1-4bbf-8e6a-3cd390eeb4e2 xsl processing-instruction name import xsl text namespace svg implementation AdobeSVG xsl text xsl processing-instruction script CDATA function on change ID VALUE Get the svg doc var svgDocument figure .getSVGDocument The bars id is prefixed with the .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    80    1    19-06-2024
4    85    2    19-06-2024
139    717    3    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.