xslt cookbook phần 8

khi kết hợp với khả năng chuyển đổi XSLT, có thể dẫn đến một số kết quả ấn tượng. Tôi nói "tham vọng" hơn là "tuyệt vời" bởi vì sự vĩ đại, trong quan điểm của tôi, xuất phát từ hiểu biết khi nó là khôn ngoan hơn để làm việc trong hệ thống so với khi nó được tốt nhất để mở rộng hệ thống. | Converting Visio VDX Documents to SVG Problem You want to convert Microsoft Visio XML files VDX into more portable SVG files. Solution John Breen implemented the following solution. He maps the major Visio elements to SVG as shown in Table 11-1. Table 11-1. Visio-to-SVG Mappings Visio element SVG element VisioDocument Colors ColorEntry color value VisioDocument Stylesheets StyleSheet CSS Style VisioDocument Pages Page Svg Page Shapes Shape G Shapes Shape @NameU @id Shapes Shape XForm transform XForm PinX and XForm PinX translate Shapes Shape Fill FillForegnd @fill with lookup Shapes Shape Geom Path Shape Geom MoveTo @d M Shape Geom LineTo @d L Shape Geom NoFill 0 @d z This section goes over only the main stylesheet and select portions of the included ones. The entire source code with examples is available at http projects vdxtosvg xsl stylesheet xmlns xsl http 1999 XSL Transform xmlns v urn schemas-microsoft-com office visio xmlns xlink http 1999 xlink xmlns math th xmlns jDouble xmlns saxon http saxon exclude-result-prefixes v math saxon jDouble xmlns http 2000 svg version xsl output method xml version omit-xml-declaration no media-type image svg xml encoding iso-8859-1 indent yes cdata-section-elements style doctype-public - W3C DTD SVG EN doctype-system http TR 2001 REC-SVG- 20010904 DTD The stylesheet uses a parameter pageNumber for specifying what page should be extracted from the VDX and the parameter userScale specifies by which amount to scale Visio units to user units xsl param name pageNumber select 1 xsl param name userScale select 100 -- Variables ie Constants -- -- Color map -- xsl variable name Colors select v Colors position 1 v ColorEntry -- Page being processed -- xsl variable name Page select v VisioDocument v Pages v Page number pageNumber -- Template Masters -- xsl variable name Masters select v Masters .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    77    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.