The Zope Bible phần 5

Chức năng này đơn giản, dường như là một tính năng được thêm vào Zope 2,3. Hoạt động của nó là đơn giản vì nó trông. Bấm vào tùy chọn Đăng xuất trong danh sách thả xuống trong khung trên cùng một hộp thoại đăng nhập xuất hiện. Đơn giản chỉ cần nhập tên người dùng và mật khẩu và hợp lệ, bạn nên có | 230 Part II Building Zope Products Making the changes to adds an Edit Entry button at the top of the page that makes it easier to access the editEntryForm. After changing the file reload the page for an entry such as Test 1 and you ll see the button at the top of the page. Click it and you ll be taken to the editEntryForm method for that entry. Congratulations You ve created a basic AddressBook application product. It is admittedly a little rough around the edges but it has all of the basic functionality that such an application requires. In the next chapter we show you how to add some polish and ease of use. Onthe A The code for the product at this point can be found in the chapter_07 I CDjRO A Addressit_4 directory on the accompanying CD-ROM. Summary In this chapter we showed you step-by-step how to create a basic Web application as a Zope Python Product. We showed you How to instantiate and edit AddressBooks How to add instances of the Entry class to the AddressBook How to list entries in the AddressBook How to delete entries from the AddressBook How to traverse the AddressBook into the entry instances How to edit the entry instances In the next chapter we show you how to increase the sophistication of the AddressBook s user interface. Enhancing the AddressBook In Chapter 7 we demonstrated the design and implementation of a fairly straightforward AddressBook application. In this chapter we show you how to continue and improve the Address Book s functionality and user interface. Adding a Standard Header Until now none of the DTML files that we ve added to the AddressBook application have shared any code or layout besides the standard headers and footers Zope already uses. In order to make it easier to create standardized navigation for the application a new header for the AddressBook is a good idea. Add a file to the Addressit dtml directory with the following code table width 100 cellspacing 0 cellpadding 2 border

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    21    1    01-12-2022
60    10    1    01-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.