The Zope Bible phần 6

Mã này là gần như hoàn toàn giống với các tập tin , ngoại trừ cho các nhãn khác nhau về hình thức, và mục tiêu khác nhau (manage_addAddressit) về hình thức. Tiếp theo thêm một tập tin để cùng một thư mục, với mã từ Liệt kê 10-2. | Chapter 10 Creating a Multi-User AddressBook 295 td input type text name title td tr tr td colspan 2 input type submit value Add Addressit td tr table form dtml-var standard_html_footer This code is almost completely identical to the file except for different labels on the form and a different target manage_addAddressit for the form. Next add an i file to the same folder with the code from Listing 10-2. Listing 10-2 dtml-var standard_html_header dtml-unless SelectedGroup dtml-call SelectedGroup All dtml-unless dtml-unless start dtml-call start 1 dtml-unless dtml-unless sort_by dtml-call sort_by LastName FirstName MiddleInitial dtml-unless form action . method post table border 0 cellpadding 2 cellspacing 0 width 100 tr td colspan 5 table border 0 cellpadding 0 cellspacing 0 width 100 tr td align right input type submit name index_html method value View select size 1 name SelectedGroup option value All All Groups dtml-in listGroups option value dtml-sequence-item dtml-if SelectedGroup dtml-if - sequence- item SelectedGroup selected dtml-if dtml-if dtml-var sequence-item Continued 296 Part II Building Zope Products Listing 10-2 continued dtml-in select td tr table td tr tr td colspan 5 p align center dtml-in listEntriesByGroup _ SelectedGroup previous size 20 start start sort_expr sort_by dtml-in previous-batches mapping a href- dtml-absolute_url start dtml-batch-start- number sort_by dtml-sort_by SelectedGroup dtml- SelectedGroup dtml-var batch-start-number - dtml-var batch-end-number a dtml-in dtml-in dtml-in listEntriesByGroup _ SelectedGroup size 20 start start sort_expr sort_by dtml-if sequence-start dtml-var expr _ sequence-index 1 - dtml-if dtml-if sequence-end dtml-var expr _ sequence-index 1 dtml-if dtml-in dtml-in listEntriesByGroup _ SelectedGroup next size 20 start start sort_expr sort_by dtml-in next-batches mapping a href dtml-absolute_url start .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    53    1    29-11-2023
90    51    3    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.