Textbook of Interventional Cardiovascular Pharmacology phần 9

nhìn thấy mức giá cao của huyết khối ống đỡ động mạch sớm và MI. Liều rất cao của paclitaxel được sử dụng trong nghiên cứu này và khả năng tương thích không rõ mạch máu của tay áo cao phân tử được sử dụng | 512 Erectile dysfunction 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Drory Y Fisman EZ Shapira Y et al. Ventricular arrhythmias 24 during sexual activity in patients with coronary artery disease. Chest1996 109 922-924. Drory Y Shapira I Fisman EZ et al. Myocardial ischaemia during sexual activity in patients with coronary artery disease. 25 Am J Cardiol 1995 75 835-837. Muller JE Mittleman A MacLure M etal. Triggering myocardial infarction by sexual activity low absolute risk and prevention by 26 regular physical exercise. JAMA 1996 275 1405-1409. Muller J Ahlbom A Hulting J etal. Sexual activity as a trigger of myocardial infarction a case cross-over analysis in the 27 Stockholm Heart Epidemiology Programme SHEEP . Heart 2001 86 387-390. Solomon H Man JW Jackson G. Erectile dysfunction and the cardiovascular patient endothelial dysfunction is the common 28 denominator. Heart 2003 89 251-254. Billups KL. Endothelial dysfunction as a common link between erectile dysfunction and cardiovascular disease. Sex Health Rep 2004 1 137-141. 29 Jackson G. Erectile dysfunction and hypertension. Int J Clin Pract 2002 56 491-492. Feldman HA Goldstein I Hatzichristou DG etal. Impotence 30 and its medical and psychological correlates results of the Massachusetts Male Aging Study. Urol 1994 151 54-61. Kaiser DR Billups K Mason C et al. Impaired brachial artery 31 endothelium-dependent and -independent vasodilation in men with erectile dysfunction and no other clinical cardiovascular disease. J Am Coll Cardiol 2004 43 2 179-184. 32 Snow KJ. Erectile dysfunction in patients with diabetes mellitus advances in treatment with phosphodiesterase Type 5 inhibitors. Br J Diab Vasc Dis 2002 2 282-287. 33 Bortolotti A Parazzini F Colli E et al. The epidemiology of erectile dysfunction and its risk factors. Int J Androl 1997 20 323-334. 34 Kirby M Jackson G Betteridge J etal. Is erectile dysfunction a marker for cardiovascular disease Int J Clin Pract 2001 55 614-618. Pritzker M. The .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    51    1    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.