Vascular Medicine and Endovascular Interventions phần 1

quản lý furosemide 80 mg IV. c) thực hiện một điện tâm đồ 12 đạo trình. d) quản lý lidocaine 75 mg IV. e) quản lý một liều đơn vị của khí dung albuterol sulfate. f) bắt đầu một IV twin-Cath. g) quản lý 325 mg aspirin. | Vascular Medicine and Endovascular Interventions Edited by Thoen w. Rooke Associate Editors Timothy M. Sullivan and Michael R. Jaff Vascular Medicine and Endovascular Interventions Dedication The editors wish to dedicate this book to Jay Coffman Norman Hertzer Jack Spittell Jesse Young and the other members of the Greatest Generation of vascular physicians and surgeons. Without your guidance patience and mentorship our participation in this field would have been impossible. Thom W. Rooke MD Timothy M. Sullivan MD Michael R. Jaff DO .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
191    143    3    07-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.