PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ

Tập tin được gọi là một phần mềm, hay một chương trình phần mềm. Nội dung của bao gồm các mã máy, mã thực thi hay mã nhị phân, là các chỉ thị mà máy tính phải thực hiện,. | Bài giảng PHÁT TRIỂN PHẨN MỀM MÃ NGUỒN MỞ Open Source Software Development Tác giả Ngô Bá Hùng - http 07-2011 Bài giảng - Phát triển phần mềm mã nguồn mở 1 MỤC LỤC Chương 1 - Giới thiệu phần mềm mã nguồn Phần mềm và mã nguồn phần Chủ sở hữu phần Giấy phép sử dụng phần mềm License .4 Phần mềm thương Phần mềm miễn phí freeware và phần mềm trả một phần shareware .5 Phần mềm mã nguồn mở .5 Phòng trào phần mềm tự Phần mềm tự do Free Software .6 Giấy phép sử dụng phần mềm GPL General Public License .6 GNU GpL V2. 7 Hệ điều hành Phần mềm mã nguồn mở Open Source Software .8 Lợi ích của Phần mềm mã nguồn Một số phần mềm mã nguồn mở thông Chương 2 - Hạt nhân Linux Linux Kernel .11 Hệ điều hành Lịch sử của hệ điều hành Hạt nhân Linux Linux Kernel .11 Hệ điều hành Linux Linux Operating System .12 Các thành phần của một hệ điều hành Kiến trúc hạt nhân Các nhóm phát triển hạt nhân Những khác biệt của Hạt nhân Linux so với Phiên bản hạt nhân Linux Linux Version .14 Mã nguồn của hạt nhân Những lý do các công ty hỗ trợ cho việc phát triển Linux Chương 3 - Hệ điều hành Linux Linux Operating System .16 Hệ điều hành Các thành phần của một hệ điều hành Lý do để chọn hệ điều hành Linux .16 Làm việc trên một hệ điều hành Các loại tập Chuẩn phân cấp hệ thống tập tin FHS-Filesystem Hierarchy Standard .17 Đường dẫn path .17 Một số thư mục đặc Một số lệnh cơ bản trên thư Một số lệnh thao tác trên tập Bộ thông dịch Lập trình Tạo một shell Biến trong shell Lệnh Lệnh tính toán biểu thức toán số Các loại dấu TS Ngô Bá Hùng - http .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.