Bài tập Lập trình shell

Cùng tham khảo Bài tập Lập trình shell, bài tập này gồm các câu hỏi tự luận giúp bạn hệ thống lại các kiến thức về lập trình phần mềm máy tính, chương trình lập trình. Chúc bạn học tốt. | Bài tập - Lập trình shell Môn học Phát triển phần mềm mã nguồn mở Giáo viên TS Ngô Bá Hùng Bài 1 Viết chương trình in ra màn hình các thông tin sau Hello Tên người đăng nhập Thư mục hiện hành Tập tin và thư mục kể cả các thư mục ẩn trong thư mục hiện hành Ngày và giờ hiện tại Bài 2 Viết chương trình Yêu cầu nhập họ Yêu cầu nhập tên So sánh họ và tên nhập vào với họ và tên của bạn. Nếu trùng khớp sẽ thông báo ra màn hình Bài 3 Lệnh date H sẽ in ra giờ hiện tại. Dùng lệnh này để in ra màn hình câu hoặc Chào buổi sáng hoặc chào buổi trưa hoặc chào buổi tối tùy thuộc vào thời điểm hiện tại. Bài 4 Viết chương trình in ra menu chọn lựa 1. Cafe den 2. Cafe da 3. Cafe sua 4. Cafe cao Ban chon thuc uong nao 1-4 In ra tên thuc uong mà khách hàng vừa chọn. Bài 5 Viết chương trình giả lập một máy tính 4 phép tính. Chương trình in ra một menu Cộng Trừ - Nhân Chia Kết thúc q Bạn chọn phép tính nào Sau đó yêu cầu người dùng nhập tiếp 2 số nguyên rồi thực hiện phép toán người dùng đã chọn thông báo kết quả phép toán. Bài 6 Viết chương trình nhận 2 đối số argument . Kiểm tra xem người dùng có nhập đúng 2 tham số không. Nếu không sẽ thoát. Tham số thứ nhất là một chuỗi str không có khoảng trắng tham số thứ 2 là một số nguyên N. Dùng vòng lặp for để in ra chuỗi str N lần. Ví dụ InChuoi ChaoBan 10 Chương trình sẽ in ra 10 lần câu .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.