Giới thiệu về Subversion

Subversion • Giới thiệu • Các khái niệm cơ bản • Sử dụng cơ bản • Một số chủ đề nâng cao • Phân nhánh và tổng hợp • Quản trị kho dữ liệu • Cấu hình máy chủ Ngô Bá Hùng - 3 Giới thiệu về Subversion Hệ thống theo dõi phiên bản • Version Control System (VCS) • Lưu trữ trực tuyến mã nguồn các dự án • Theo dõi những thay đổi trên mã nguồn • Trộn (merge) các đụng độ. | Giới thiệu về Subversion Trình bày TS. NGÔ BÁ HÙNG Website http site nbhung Giới thiệu về Subversion Subversion Giới thiệu Các khái niệm cơ bản Sử dụng cơ bản Một số chủ đề nâng cao Phân nhánh và tổng hợp Quản trị kho dữ liệu Cấu hình máy chủ 30 05 11 Ngô Bá Hùng - http site nbhung 2 Giới thiệu về Subversion Subversion Giới thiệu Các khái niệm cơ bản Sử dụng cơ bản Một số chủ đề nâng cao Phân nhánh và tổng hợp Quản trị kho dữ liệu Cấu hình máy chủ 30 05 11 Ngô Bá Hùng - http site nbhung

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    13    2    30-07-2021