hệ điều hành UNIX

tài liệu hệ điều hành | Copyright c by Galaxy CD http Muc luc PHAN 1 UNIX Cơ SỞ Bai 1. Khởi động UNIX Bat đầu phiên làm việc Kêt thuc phiên lầm việc Cầch dung lệnh cua UNIX Bài 2. Lầm việc vởi filê. Tổchức filê Di chuyện giữa cầc thư muc Cầc thao tầc cở sở vởi cầc thư muc Cầc thao tầc cở sở vởi filệ thưởng Bầi 3. Bao vệ cầc filệ cua ngưởi sử dung Mộ tầ ngưởi sữ dung Mộ tầ nhom ngưởi sư dung Bầo vệ cầc filệ vầ cầc thư muc Bầi 4. Sao chuyện liện kết vầ tìm kiếm filệ Sao chệp filệ Chuyện vầ đoi tện filệ Tao liện kết vởi filệ Tìm kiếm filệ Bầi 5. Thong tin giưa nhưng ngưởi sư dung Thong tin bang lệnh mail Thong tin bang lệnh writệ Bai 6. Sử dung chưởng trình soan thao vi Khởi đọng vi Soan thao vần bần Bầi 7. Shệll script Quần ly tiến trình Lầp cầch thưc cho shệll script Cac shệll UNIX Bầi 8. Đổi hưởng redirection Vầo ra chuan Chuyện đoi dư liệu giưa cầc tiến trình 1 Copyright c by Galaxy CD http Đổi hướng kép đầu ra chuẩn Bài 9. Cớ chế thay thế cua Shell Truyền tham sổ Cac biến Shell Cac kí tự đặc biết Lay két qua cua mổt lénh Cac qui tac thay thế cua Shell Bai 10. Mổi trướng cua Shell Mổi trướng Cac biến định nghĩa trước Cac biến chung Bai 11. Lập trình mưc cớ sớ dưới UNIX Cac phếp thư trong Shell Lạp trình mổt cấu truc cổđiều kiện Lap trình mổt chu trình Bai 12. Tín hiẹu va đổng bổ Quan ly cac tín hiêu Quan ly cac tiến trình Đe qui PHAN 2 LẬP TRÌNH C DƯỚI UNIX Bai 1. Giới thiêu chung Cac lới gổi he thổng Chu thực va chu thực quyến cua tiến trình Định nghĩa cac tham biến chướng trình Mổt sổ định nghĩa khac Bai 2. Quan ly tiến trình Nhân biết tiến trình Nhân biết chu tiến trình Thay đổi chu va nhổm chu T aổ mổt tiến trình Cac ham gổi mổt tiến trình thay thế Đổng bổ tiến trình Mưc ưu tiến cua tiến trình Nhổm cac tiến trình 2 Copyright c by Galaxy CD http

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.