Tài Liệu Thực Hành Hệ Điều Hành

Nội dung thực hành Tập tin: Các khái niệm cơ bản về tập tin của Unix, tổ chức của các tập tin trên đĩa, các thao tác với tập tin. Vào ra: Các luồng dữ liệu vào/ra chuẩn và các thao tác đổi hướng chúng. Chuyển dữ liệu giữa các tiến trình. 2 Tổ chức tập tin Các kiểu tập tin Unix có 3 kiểu tập tin: Tập tin bình thường: là một tập hợp thông tin (ASCII, text hoặc binary) Tập tin thư mục (tập tin danh mục- directory file). | Tài Liệu Thực Hành Hệ Điều Hành - Bộ môn HTMT TT Bài thực hành sô 5 QUẢN LÝ VÀO RA - TẬP TIN - ĐỔI HƯỚNG 1 Nội dung thực hành Tập tin Các khái niệm cơ bản về tập tin của Unix tổ chức của các tập tin trên đĩa các thao tác với tập tin. Vào ra Các luồng dữ liệu vào ra chuẩn và các thao tác đổi hướng chúng. Chuyển dữ liệu giữa các tiến trình. 2 Tổ chức tập tin Các kiểu tập tin Unix có 3 kiểu tập tin Tập tin bình thường là một tập hợp thông tin ASCII text hoặc binary Tập tin thư mục tập tin danh mục- directory file chứa danh sách các tên có thể truy nhập tới. Ví dụ như các tập tin bình thường các tập tin đặc biệt hoặc các thư mục con. Tập tin đặc biệt là các tập tin liên quan đến các thiết bị ngoại vi cứng hoặc cơ chế truyền tin. Ví dụ như o Bàn phím là một tập tin đầu vào input file o Màn hình là một tập tin đầu ra output file o Máy in là một tập tin đầu ra Tổ chức tập tin Các tập tin của Unix được tổ chức theo dạng cây. Thư mục gốc root của cây được biểu diễn bằng ký tự . Các tập tin và các ổ đĩa khác chỉ là nhánh của Root. Cấu trúc cây cơ sở của hệ Unix được bố trí như sau ------ ---- ----- ----- ----- ------ ------ ----- ----- ----- ----- bin boot dev etc home lib mnt proc sbin tmp usr var I I ---- --- abc userl xyz bin lib sbin I ------ notes labs Ths. Phan Thượng Cang - Ths. Bùi Quốc Thái Trang 43 Tài Liệu Thực Hành Hệ Điều Hành - Bộ môn HTMT TT Trong đó 1. - Là thư mục gốc root chứa tất cả các thư mục khác 2. bin - chứa các tập tin nhị phân chương trình cần cho việc khỡi động hệ thống hoặc làm việc trong chế độ người dùng đơn để duy trì hệ thống 3. boot - chứa các kernel image và các tập tin cấu hình khi khỡi động boot configuration files 4. dev - chứa các tập tin đặc biệt được sử dụng để tương tác với các thiết bị phần cứng 5. etc - chứa các tập tin cấu hình hệ thống 6. home - chứa các thư mục home người dùng 7. lib - chứa các module thư viện được dùng bởi các câu lệnh 8. mnt - chứa các thư mục trỏ đến các thiết bị lưu trữ mount point for other storage .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    116    6    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.