QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỂ TRƯỜNG TỒN TRONG MÔI TRƯỜNG BẤT ĐỊNH_Chương 4

Tham khảo tài liệu 'quản trị chiến lược để trường tồn trong môi trường bất định_chương 4', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG 4: TÁI CẤU TRÚC TỔ CHỨC VÀ THIẾT LẬP HỆ THỐNG TRỢ LỰC CHIẾN LƯỢC Giảng viên: . Hoàng Văn Hải “ Chỉ có khả năng lĩnh hội được những chiến lược mới thôi chưa đủ. Nhà quản trị cấp cao phải còn khả năng chuyển tầm nhìn chiến lược của mình thành các bước cụ thể để “hoàn thành công việc”. Nội dung Thay đổi cơ cấu tổ chức theo chiến lược 1 Thiết lập ngân sách và phân bổ nguồn lực chiến lược 2 Xây dựng các hệ thống trợ lực chiến lược và khuyến khích nhân viên 3 . Thay đổi cơ cấu tổ chức theo chiến lược 1 Xác định các hoạt động chiến lược cốt lõi 2 Phân định các bộ phận và quy chế vận hành 3 Sử dụng cơ cấu tổ chức không chính thức Hoạt động cốt lõi Hoạt động nào là cốt lõi trong một công ty? Sắp xếp tổ chức là thứ mà anh cần phải thực hiện trước khi anh làm cái gì đấy, để khi anh làm việc đấy, mọi thứ sẽ không bị xới tung lên. Vì sao phải sắp xếp lại tổ chức Các vấn đề mới về quản trị xuất hiện Chiến lược mới được hình thành Mối quan

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    16    1    28-07-2021