QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỂ TRƯỜNG TỒN TRONG MÔI TRƯỜNG BẤT ĐỊNH_Chương 6

Tham khảo tài liệu 'quản trị chiến lược để trường tồn trong môi trường bất định_chương 6', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG 6: NHẬN THỨC VÀ PHẢN ỨNG CHIẾN LƯỢC Giảng viên: . Hoàng Văn Hải Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Nội dung Nhận thức trong chu kỳ chiến lược 1 Xử lý các xung đột do thay đổi chiến lược 2 Điều chỉnh chiến lược 3 3 Nhận thức trong chu kỳ chiến lược Nhận thức về thay đổi chiến lược Phân tích hệ thống thông tin chiến lược Những sai lệch trong nhận thức Thảo luận Những chuyến leo ngược dốc Nhận thức & phản ứng của nhà quản trị Sai lệch về nhận thức Khi chiến lược được thực thi nhà nhà quản trị thường nhận thức & phản ứng như thế nào? Sai lệch về nhận thức Lập luận theo phép ngoại suy Sai lệch mang tính đại diện Sai lệch từ giả thiết sẵn có Ảo tưởng về quyền kiểm soát Cam kết quá đà Sai lệch về nhận thức Đo lường & đánh giá thực tế Phải kịp thời nắm bắt những thông tin thích hợp Có thể sử dụng nhiều phương pháp đo lường khác nhau Hệ thống thông tin chiến lược Hệ thống thông tin chiến lược Có trọng tâm Vừa đủ dữ liệu Đúng lúc Tránh phức tạp Hướng đích Xử lý các xung đột do thay đổi chiến lược Những vấn đề chính trị Thực hiện sự thay đổi Thảo luận Tình huống Merck Co. Điều chỉnh chiến lược Điều chỉnh chiến lược nếu có biến động lớn Quá trình cam kết cho giải pháp Các đối sách chủ động Sự thay thế chiến lược ChiÕn l­îc dù ®Þnh ChiÕn l­îc ®ét biÕn ChiÕn l­îc kh«ng thùc hiÖn ChiÕn l­îc thùc thi ChiÕn l­îc cã c©n nh¾c Sự thay thế chiến lược Các mục tiêu hiện tại và mục tiêu được sửa lại có thể được kết hợp bằng việc thực hiện một cách đơn giản, cẩn thận hơn các chiến lược đang được sử dụng hay không? Những chiến lược thay thế khả thi chính của doanh nghiệp là gì? Những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi chiến lược đó? Chiến lược được đề xuất 1 Chỉ rõ những sự thay thế chiến lược nào mà bạn đề xuất cho doanh nghiệp ở các cấp độ chiến lược? 2 Biện hộ cho các đề xuất của bạn về khả năng giải quyết các vấn đề ngắn hạn và dài hạn? 3 Những chính sách gì nên được phát triển hay sửa chữa? Phát hiện sai lệch & điều chỉnh chiến lược Xem xét lại các tiêu chuẩn Xem xét lại các mục tiêu chiến lược Xem xét lại các giải pháp Điều chỉnh Chúc thành công! | CHƯƠNG 6: NHẬN THỨC VÀ PHẢN ỨNG CHIẾN LƯỢC Giảng viên: . Hoàng Văn Hải Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Nội dung Nhận thức trong chu kỳ chiến lược 1 Xử lý các xung đột do thay đổi chiến lược 2 Điều chỉnh chiến lược 3 3 Nhận thức trong chu kỳ chiến lược Nhận thức về thay đổi chiến lược Phân tích hệ thống thông tin chiến lược Những sai lệch trong nhận thức Thảo luận Những chuyến leo ngược dốc Nhận thức & phản ứng của nhà quản trị Sai lệch về nhận thức Khi chiến lược được thực thi nhà nhà quản trị thường nhận thức & phản ứng như thế nào? Sai lệch về nhận thức Lập luận theo phép ngoại suy Sai lệch mang tính đại diện Sai lệch từ giả thiết sẵn có Ảo tưởng về quyền kiểm soát Cam kết quá đà Sai lệch về nhận thức Đo lường & đánh giá thực tế Phải kịp thời nắm bắt những thông tin thích hợp Có thể sử dụng nhiều phương pháp đo lường khác nhau Hệ thống thông tin chiến lược Hệ thống thông tin chiến lược Có trọng tâm Vừa đủ dữ liệu Đúng lúc Tránh phức tạp Hướng đích Xử lý các xung đột .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    64    2    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.