NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (Đề thi đóng – Không được sử dụng tài liệu) 1. Quan điểm của Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa dân tộc chân chính là một trong những động lực lớn ở các nước thuộc địa. 2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về bước đi xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tronng thời kỳ quá độ 3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng gắn bó hữu cơ với tư tưởng nhân đạo và hòa bình. 4. Quan điểm về bạo lực cách mạng gắn. | NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Đề thi đóng - Không được sử dụng tài liệu 1. Quan điểm của Hồ Chí Minh Chủ nghĩa dân tộc chân chính là một trong những động lực lớn ở các nước thuộc địa. 2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về bước đi xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tronng thời kỳ quá độ 3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng gắn bó hữu cơ với tư tưởng nhân đạo và hòa bình. 4. Quan điểm về bạo lực cách mạng gắn bó hữu cơ với tư tưởng nhân đạo và hòa bình được thể hiện trong thực tiễn cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam như thế nào 5. Quan điểm của Hồ Chí Minh về con người là động lực quan trọng và và quyết định nhất của chủ nghĩa xã hội. 6. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 7. Quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân. 8. Trong giai đoạn hiện nay phải làm gì để huy động sức mạnh toàn dân tộc phục vụ sự nghiệp công nghiệp hiện đại hóa đất nước 9. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mặt trận dân tộc thống nhất phải được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công - nông - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. 10. Quan điểm của Hồ Chí Minh về tính tất yếu của con đường cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 11. Quan điểm của Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế phải dựa trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích có lý có tình. 12. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa văn hóa và chính trị. 13. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa cách mạng thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc. 14. Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục. 15. Phân tích phẩm chất đạo đức cần kiệm liêm chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 16. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về cơ cấu kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.