Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin - ĐH Hàng hải

Giáo trình "An toàn và bảo mật thông tin" trình bày nội dung trong 7 chương: chương 1 giới thiệu nhiệm vụ của an toàn và bảo mật thông tin, chương 2 một số phương pháp mã hóa cổ điển, chương 3 mật mã khối, chương 4 hệ thống mã với khóa công khai, chương 5 chữ kí điện tử và hàm băm, chương 6 quản lý khóa trong hệ thống mật mã, chương 7 giao thức mật mã. | BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HANG HẢI BỘ MÔN kHoa Hoc may tinh KHOA CÔNG NGHỆ thông tin Giáo trình AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN TÊN HỌC PHẦN An toàn và bảo mật Thông tin MÃ HỌC PHẦN 17212 TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DÙNG CHO SV NGÀNH CôNg nghệ tHôNG tin HẢI PHÒNG - 2008 Tên học phần An toan bảo mật thông tin Bộ môn phụ trách giảng dạy Khoa học máy tính. Khoa phụ trách Công nghệ thông tin Mã học phần Loại học phần II Tổng số TC 3 TS tiết Lý thuyết Thực hành Xeminả Tự học Bài tập lớn Đồ án môn học 75 45 30 0 0 0 Điều kiện tiên quyết Sinh viên cận hoc xong cảc hoc phận - Lập trình hương đôi tương - Cậu trúc dư liêu - Phận tì ch thiêt kê vả đảnh giả thuật toản. Mục đích của học phần Truyền đạt cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực riêng trong ản toàn bảo mật máy tính - Các giải thuật mã hóả trong truyền tin. - Các thuật toán tạo hàm băm và chữ ký điện tử. - Các mô hình trảo chuyển khóả. - Các mô hình chứng thực và các giảo thức mật mã. Nội dung chủ yếu Gôm 2 phận - Phận ly thuyêt cung cập các lý thuyêt vê thuật toản mả hóả các giảo thức. - Phận lập trình cài đặt các hệ mã viêt cảc ưng dung sư dung cảc hê mả mật Nội dung chi tiết của học phần Tên chương mục Phân phối số tiết TS LT Xemine BT KT Chương I. Giới thiệu nhiệm vụ của an toàn và bảo mật thông tin. 4 3 1 0 0 . Các khái niệm mở đầu. . Thành phần củả một hệ thống thông tin . Những mối đe dọả và thiệt hại đối với hệ thống thông tin. 1 . Giải pháp điều khiển kiểm soát ản toàn bảo mật . Mục tiêu và nguyên tắc chung củả ATBM. . Bả mục tiêu. . Hải nguyên tắc . Giới thiệu chung về các mô hình mật mã. 1 . Mô hình cơ bản trong truyền tin và luật Kirchoff. . Những giải đoạn phát triển củả lý thuyết mã hóa. 1 1 Chương II. Một số phương pháp mã hóa cổ điển. 13 5 5 2 1 . Phương pháp mã đơn giản. . Mã hoán vị trong bảng Alphabet. . Mật mã cộng tính. . Mật mã nhân tính. . Phân tích mã theo phương pháp thống kê. . Phương pháp mã .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    7    1    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.