Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa_7

Tuyển tập đề thi trắc nghiệm hóa phục vụ cho qúa trình ôn luyện của các bạn học sinh, chúc các bạn thành công. | 668 c 678 c 688 B 698 B 669 D 679 c 689 B 699 A 670 c 680 A 690 c 700 c CHƯƠNG 2 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 701 A 716 c 731 A 746 B 702 A 717 D 732 B 747 D 703 A 718 A 733 A 748 c 704 D 719 D 734 c 749 B 705 c 720 B 735 c 750 B 706 A 721 A 736 B 751 c 707 c 722 B 737 A 752 B 708 B 723 D 738 A 753 c 709 A 724 c 739 B 754 B 710 A 725 c 740 c 755 c 711 D 726 D 741 D 756 D 712 c 727 D 742 D 757 B 713 c 728 c 743 D 758 c 714 c 729 A 744 A 759 B 715 D 730 c 745 c 760 D CHƯƠNG 3 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 761 D 772 B 783 A 794 A 762 A 773 c 784 A 795 B 763 c 774 B 785 c 796 c 764 B 775 c 786 c 797 B 765 c 776 A 787 B 798 B http 165 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 766 A 777 778 B B 788 c 799 A 767 B 789 c 800 B 768 D 779 B 790 B 801 D 769 c 780 A 791 B 802 B 770 c 781 B 792 c 803 D 771 c 782 B 793 B 804 c 805 c CHƯƠNG 4 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 806 D 815 c 824 B 833 D 807 B 816 c 825 A 834 A 808 c 817 B 826 c 835 A 809 c 818 A 827 D 836 D 810 c 819 B 828 A 837 c 811 A 820 A 829 c 838 B 812 B 821 B 830 D 839 A 813 c 822 D 831 c 840 B 814 B 823 B 832 B CHƯƠNG 5 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 841 c 861 C 881 B 901 c 842 B 862 B 882 D 902 A 843 c 863 A 883 A 903 c 844 A 864 A 884 D 904 A 845 B 865 c 885 D 905 A 846 A 866 D 886 B 906 D 166 http Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 847 B 867 c 887 c 907 B 848 D 868 B 888 A 908 A 849 B 869 B 889 A 909 D 850 D 870 B 890 A 910 c 851 D 871 A 891 B 911 c 852 A 872 D 892 D 912 D 853 B 873 B 893 D 913 A 854 c 874 B 894 A 914 B 855 A 875 B 895 c 915 c 856 D 876 A 896 D 857 D 877 D 897 B 858 c 878 A 898 B 859 D 879 D 899 c 860 A 880 B 900 A CHƯƠNG 6 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 916 A 929 B 942 A 955 A 917 B 930 B 943 A 956 A 918 A 931 A 944 D 957 D 919 c 932 A 945 D 958 c 920 c 933 B 946 D 959 B 921 B 934 c 947 B 960 c 922 A 935 A 948 A 961 D 923 A 936 A 949 A 962 c 924 A 937 B 950 c 963 B 925 A 938 B 951

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG