Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa_7

Tuyển tập đề thi trắc nghiệm hóa phục vụ cho qúa trình ôn luyện của các bạn học sinh, chúc các bạn thành công. | 668 c 678 c 688 B 698 B 669 D 679 c 689 B 699 A 670 c 680 A 690 c 700 c CHƯƠNG 2 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 701 A 716 c 731 A 746 B 702 A 717 D 732 B 747 D 703 A 718 A 733 A 748 c 704 D 719 D 734 c 749 B 705 c 720 B 735 c 750 B 706 A 721 A 736 B 751 c 707 c 722 B 737 A 752 B 708 B 723 D 738 A 753 c 709 A 724 c 739 B 754 B 710 A 725 c 740 c 755 c 711 D 726 D 741 D 756 D 712 c 727 D 742 D 757 B 713 c 728 c 743 D 758 c 714 c 729 A 744 A 759 B 715 D 730 c 745 c 760 D CHƯƠNG 3 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 761 D 772 B 783 A 794 A 762 A 773 c 784 A 795 B 763 c 774 B 785 c 796 c 764 B 775 c 786 c 797 B 765 c 776 A 787 B 798 B http 165 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 766 A 777 778 B B 788 c 799 A 767 B 789 c 800 B 768 D 779 B 790 B 801 D 769 c 780 A 791 B 802 B 770 c 781 B 792 c 803 D 771 c 782 B 793 B 804 c 805 c CHƯƠNG 4 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 806 D 815 c 824 B 833 D 807 B 816 c 825 A 834 A 808 c 817 B 826 c 835 A 809 c 818 A 827 D 836 D 810 c 819 B 828 A 837 c 811 A 820 A 829 c 838 B 812 B 821 B 830 D 839 A 813 c 822 D 831 c 840 B 814 B 823 B 832 B CHƯƠNG 5 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 841 c 861 C 881 B 901 c 842 B 862 B 882 D 902 A 843 c 863 A 883 A 903 c 844 A 864 A 884 D 904 A 845 B 865 c 885 D 905 A 846 A 866 D 886 B 906 D 166 http Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 847 B 867 c 887 c 907 B 848 D 868 B 888 A 908 A 849 B 869 B 889 A 909 D 850 D 870 B 890 A 910 c 851 D 871 A 891 B 911 c 852 A 872 D 892 D 912 D 853 B 873 B 893 D 913 A 854 c 874 B 894 A 914 B 855 A 875 B 895 c 915 c 856 D 876 A 896 D 857 D 877 D 897 B 858 c 878 A 898 B 859 D 879 D 899 c 860 A 880 B 900 A CHƯƠNG 6 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 916 A 929 B 942 A 955 A 917 B 930 B 943 A 956 A 918 A 931 A 944 D 957 D 919 c 932 A 945 D 958 c 920 c 933 B 946 D 959 B 921 B 934 c 947 B 960 c 922 A 935 A 948 A 961 D 923 A 936 A 949 A 962 c 924 A 937 B 950 c 963 B 925 A 938 B 951

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    113    2    20-06-2024
2    648    2    20-06-2024
16    103    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.