Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa_3

Tham khảo tài liệu 'tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa_3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 2 NHÓM NITƠ Câu 341 Chỉ ra nhận xét sai khi nói về tính chất của các nguyên tố nhóm nitơ Từ nitơ đến bitmut thì. A. nguyên tử khối tăng dẩn. B. bán kính nguyên tử tăng dẩn. C. độ âm điện tăng dẩn. D. năng lượng ion hoá thứ nhất giảm dẩn. Câu 342 Nguyên tố nào trong nhóm nitơ không có cộng hoá trị 5 trong các hợp chất A. Photpho. B. Nitơ. C. Asen. D. Bitmut. Câu 343 Trong các hợp chất nitơ có thể thể hiện bao nhiêu số oxi hoá A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 Câu 344 Chỉ ra nội dung sai A. Trong các hợp chất các nguyên tố nhóm nitơ có số oxi hoá cao nhất là 5. B. Trong các hợp chất nitơ có thể có các số oxi hoá -3 1 2 3 4 5. C. Các nguyên tố nhóm nitơ thể hiện tính oxi hoá và tính khử. D. Trong nhóm nitơ khả năng oxi hoá của các nguyên tố tăng dẩn từ nitơ đến photpho. Câu 345 Trong nhóm nitơ nguyên tố có tính kim loại trội hơn tính phi kim là A. Photpho. B. Asen. C. Bitmut. D. Antimon. Câu 346 Trong nhóm nitơ nguyên tố thể hiện tính kim loại và tính phi kim ở mức độ gần như nhau là A. Photpho. B. Antimon. C. Asen. D. Bitmut. Câu 347 Chỉ ra nội dung đúng A. Tất cả các nguyên tố nhóm nitơ đều tạo được hiđrua. B. Các hiđrua của các nguyên tố nhóm nitơ có độ bền nhiệt tăng dẩn theo khối lượng phân tử. http 57 C. Dung dịch các hiđrua của các nguyên tố nhóm nitơ có tính axit yếu. D. Cả A B và C. Câu 348 Từ nitơ đến bitmut độ bền của các oxit A. có số oxi hoá 3 tăng có số oxi hoá 5 nói chung giảm. B. có số oxi hoá 3 giảm có số oxi hoá 5 nói chung tăng. C. có số oxi hoá 3 và 5 đều tăng. D. có số oxi hoá 3 và 5 đều giảm. Câu 349 Oxit của nguyên tố trong nhóm nitơ có số oxi hoá 3 có tính chất của oxit bazơ là A. P2O3 B. Bi2O3 C. As2O3 D. Sb2O3 Câu 350 Trong các oxit của nguyên tố trong nhóm nitơ có số oxi hoá 3 oxit nào là luỡng tính mà có tính bazơ trội hơn tính axit A. P2O3 B. Sb2O3 C. As2O3 D. Bi2O3 Câu 351 Trong các oxit của nguyên tố thuộc nhóm nitơ có số oxi hoá 3 oxit nào dễ dàng tan trong dung dịch axit và hầu nhu không tan trong dung dịch kiềm A. P2O3 B. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.