Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa_4

Tham khảo tài liệu 'tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa_4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | B. độ tan của ancol trong nước. C. khối lượng riêng của ancol. D. khả năng phản ứng với Na. Câu 515. Liên kết hiđro giữa các phân tử ancol metylic được biểu diễn như sau H H H A. . H C Ọ H C O . B. . C Ọ H H . C Ọ H C. H H H H H H H H H H H H H H D. Cả A B C. Câu 516. Cồn 900 là hỗn hợp của A. 90 phẩn khối lượng etanol nguyên chất trong 100 phẩn khối lượng hỗn hợp. B. 90 phẩn thể tích etanol nguyên chất trong 100 phẩn thể tích hỗn hợp. C. 90 phẩn khối lượng etanol nguyên chất và 100 phẩn khối lượng nước nguyên chất. D. 90 thể tích etanol nguyên chất và 100 thể tích nước nguyên chất. Câu 517. Chỉ ra nội dung sai A. Những ancol mà phân tử có từ 1 đến 12 nguyên tử cacbon đều ở thể lỏng. B. Các ancol trong dãy đồng đẳng của ancol etylic đều nặng hơn nước. C. Ancol metylic ancol etylic và ancol propylic tan vô hạn trong nước. D. Một số ancol lỏng là dung môi tốt cho nhiều chất hữu cơ. Câu 518. Trong cồn 960 A. ancol là dung môi nước là chất tan. B. ancol là chất tan nước là dung môi. C. ancol và nước đều là dung môi. D. ancol và nước đều là chất tan. Câu 519. Bản chất của liên kết hiđro trong nước trong ancol axit cacboxylic A. Là sự hút tĩnh điện giữa nguyên tử H tích điện dương và nguyên tử Ọ tích điện âm. B. Là sự hút tĩnh điện giữa cation H và anion Ọ2-. 84 http C. Là liên kết cộng hoá trị phân cực giữa nguyên tử H và nguyên tử O. D. Là liên kết cho - nhận giữa nguyên tử H và nguyên tử O. Câu 520. Phản ứng giữa ancol với chất nào chứng tỏ trong phân tử ancol có nguyên tử hiđro linh động A. Với kim loại kiềm. B. Với axit vô cơ. C. Với oxit của kim loại kiềm. D. Với dung dịch kiềm. Câu 521. Phản ứng nào sau đây của ancol là phản ứng thế cả nhóm hiđroxyl A. Phản ứng với kim loại kiềm. B. Phản ứng với axit vô cơ. C. Phản ứng với axit hữu cơ. D. Phản ứng tách nuớc. Câu 522. Phản ứng nào của ancol trong dãy đồng đẳng của ancol etylic là phản ứng tách nhóm hiđroxyl cùng với một nguyên tử H trong gốc hiđrocacbon A. Phản ứng tạo muối với kim loại kiềm. B. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.