Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa_6

Tham khảo tài liệu 'tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa_6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | A. Hg NŨ3 2 B. Zn NO3 2 C. Sn NO3 2 D. Pb NO3 2 Câu 872. Ngâm một lá sắt trong dung dịch đồng II sunfat. Hãy tính khối lượng đồng bám trên lá sắt biết khối lượng lá sắt tăng thêm 1 2 g. A. 1 2 g B. 3 5 g C. 6 4 g D. 9 6 g Câu 873. Hợp kim không được cấu tạo bằng loại tinh thể nào A. Tinh thể hỗn hợp. B. Tinh thể ion. C. Tinh thể dung dịch rắn. D. Tinh thể hợp chất hoá học. Câu 874. Những tinh thể được tạo ra sau khi nung nóng chảy các đơn chất trong hỗn hợp tan vào nhau gọi là A. Tinh thể hỗn hợp. B. Tinh thể dung dịch rắn. C. Tinh thể hợp chất hoá học. D. Cả A B C. Câu 875. Hợp chất hoá học trong hợp kim có cấu tạo tinh thể hợp chất hoá học có kiểu liên kết là A. Kim loại. B. Cộng hoá trị. C. Ion. D. Cả A B C. Câu 876. Trong loại hợp kim có tinh thể hỗn hợp hoặc dung dịch rắn kiểu liên kết chủ yếu là A. liên kết kim loại. B. liên kết cộng hoá trị. C. liên kết ion. D. liên kết giữa các phân tử. Câu 877. Tính chất của hợp kim phụ thuộc vào A. thành phẩn của hợp kim. B. cấu tạo của hợp kim. C. chế độ nhiệt của quá trình tạo hợp kim. D. Cả A B C. Câu 878. Hợp kim có những tính chất nào tương tự tính chất của các chất trong hỗn hợp ban đẩu 138 http A. Tính chất hoá học. B. Tính chất vật lí. C. Tính chất cơ học. D. Cả A B C. Câu 879. Hợp kim có những tính chất nào khác nhiều với tính chất của các chất trong hỗn hợp ban đẩu A. Tính chất hoá học. B. Tính chất vật lí. C. Tính chất cơ học. D. Cả A B C. Câu 880. So sánh tính dẫn điện và dẫn nhiệt của hợp kim với các kim loại trong hỗn hợp ban đẩu A. Cả tính dẫn điện và dẫn nhiệt của hợp kim đều tốt hơn các kim loại ban đẩu. B. Cả tính dẫn điện và dẫn nhiệt của hợp kim đều kém hơn các kim loại ban đẩu. C. Tính dẫn điện của hợp kim tốt hơn còn tính dẫn nhiệt thì kém hơn các kim loại ban đẩu. D. Tính dẫn điện của hợp kim kém hơn còn tính dẫn nhiệt thì tốt hơn các kim loại ban đẩu. Câu 881. So sánh nhiệt độ nóng chảy của hợp kim và các kim loại trong hỗn hợp ban đẩu A. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường cao .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    68    2    14-04-2024
46    102    3    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.