Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa_2

Tham khảo tài liệu 'tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa_2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | A. Clo là phi kim rất hoạt động. B. Clo là chất khử trong nhiều phản ứng hoá học. C. Trong các hợp chất clo chỉ có số oxi hoá -1. D. Clo là chất oxi hoá mạnh. Câu 181 Chỉ ra đâu không phải là ứng dụng của clo A. Xử lí nước sinh hoạt. B. Sản xuất nhiều hoá chất hữu cơ dung môi thuốc diệt côn trùng nhựa cao su tổng hợp sợi tổng hợp . C. Sản xuất NaCl KCl trong công nghiệp. D. Dùng để tẩy trắng sản xuất chất tẩy trắng. Câu 182 Một lượng lớn clo được dùng để A. diệt trùng nước sinh hoạt. B. sản xuất các hoá chất hữu cơ. C. sản xuất nước Gia-ven clorua vôi. D. sản xuất axit clohiđric kali clorat. Câu 183 Nguyên tắc điều chế khí clo là dựa vào phản ứng sau A. 2Cl- Cl2 2e B. NaCl đpdd Na 1 Cl2f 2 2 C. 4HCl MnO2 t Cl2f MnCl2 2H2O D. 2NaCl 2H2O đmdd Cl2f H2f 2NaOH Câu 184. Để làm sạch khí clo khi điều chế từ MnO2 và HCl đặc cẩn dẫn khí thu được lẩn lượt qua các bình rửa khí A. 1 chứa H2SO4 đặc và 2 chứa dung dịch NaCl. B. 1 chứa dung dịch NaCl và 2 chứa H2SO4 loãng. C. 1 chứa dung dịch NaCl và 2 chứa H2SO4 đặc. D. 1 chứa H2SO4 đặc và 2 chứa nước cất. Câu 185. Có ba cách thu khí dưới đây cách nào có thể dùng để thu khí clo Cách 1 Cách 2 Cách 3 A. Cách 1. B. Cách 2. C. Cách 3. D. Cách 1 hoặc cách 3. 30 http Câu 186. Trong bình điện phân dung dịch NaCl để sản xuất NaOH khí Cl2 và H2 trong công nghiệp có A. catot bằng than chì anot bằng sắt. B. catot bằng sắt anot bằng than chì. C. catot và anot đều bằng than chì. D. catot và anot đều bằng sắt. Câu 187. Chỉ ra phuong trình hóa học của phản ứng sản xuất clo trong công nghiệp A. 4HCl MnO2 MnCl2 Cl2f 2H2O B. 16HCl 2KMnO4 2MnCl2 5Cl2f 2KCl 8H2O C. 2NaCl 2H2O đmdd Cl2f H2t 2NaOH D. NaCl --- Na 1 2Cl2f Câu 188 Khi điều chế clo trong phòng thí nghiệm ở miệng bình thu khí clo có bông tẩm xút để A. nhận biết khí clo đã thu đẩy hay chua. B. không cho khí clo khuếch tán vào không khí. C. dùng để nhận biết khí clo do clo tác dụng với xút sinh ra nuớc Gia-ven có tác dụng làm trắng bông. D. Cả B và C. Câu 189 Không đuợc dùng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
141    6    1    05-03-2024
302    6    1    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.