Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa_1

Tham khảo tài liệu 'tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa_1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHẦN MỘT HOÁ HỌC LỚP 10 Chương 1 ------------------------- NGUYỂN TỦ Câu 1. Nhà bác học đẩu tiên đưa ra khái niệm nguyên tử là A. Men-đê-lê-ép. B. La-voa-di-ê. C. Đê-mô-crit. D. Rơ-dơ-pho. Câu 2. Electron được tìm ra năm 1897 do công lao chủ yêu của A. Rơ-dơ-pho. B. Tôm-xơn. C. Chat-wich. D. Cu-lông. Câu 3. Thí nghiệm phát hiện ra electron là A. Bắn phá nguyên tử nitơ bằng chùm hạt a. B. Phóng điện giữa hai điện cực có hiệu điện thế 15 kV đặt trong chân không áp suất khoảng 0 001mmHg . C. Cho các hạt a bắn phá lá vàng mỏng và dùng màn huỳnh quang theo dõi đường đi của hạt a. D. Dùng hạt a bắn phá hạt nhân nguyên tử beri. Câu 4. Đặc tính của tia âm cực là A. Trên đường đi của nó nếu ta đặt một chong chóng nhẹ thì chong chóng bị quay. B. Dưới tác dụng của điện trường và từ trường thì tia âm cực truyền thẳng. C. Khi tia âm cực đi vào giữa hai bản điện cực mang điện tích trái dấu thì tia âm cực bị lệch về phía cực âm. D. Cả A B và C đều đúng. Câu 5. Trên đường đi của tia âm cực nếu đặt một chong chóng nhẹ thì chong chóng bị quay. Điều đó cho thấy tia âm cực là A. Chùm hạt vật chất có khối lượng. B. Chùm hạt chuyển động với vận tốc lớn. C. Chùm hạt mang điện tích âm. D. Chùm hạt có khối lượng và chuyển động rất nhanh. Câu 6. Khi cho tia âm cực đi vào giữa hai bản điện cực mang điện tích trái dấu tia âm cực bị lệch về phía cực dương. Điều đó chứng tỏ tia âm cực là chùm hạt http 3 A. có khối lượng. B. có điện tích âm. C. có vận tốc lớn. D. Cả A B và C. Câu 7. Thí nghiệm tìm ra hạt nhân nguyên tử là A. Sự phóng điện cao thế 15 kV trong chân không. B. Dùng chùm hạt a bắn phá một lá vàng mỏng và dùng màn huỳnh quang theo dõi đường đi của hạt a. C. Bắn phá hạt nhân nguyên tử nito bằng hạt a. D. Dùng hạt a bắn phá hạt nhân nguyên tử beri. Câu 8. Từ kết quả nào của thí nghiệm tìm ra hạt nhân nguyên tử để rút ra kết luận Nguyên tử phải chứa phẩn mang điện tích dưong có khối lượng lớn A. Hẩu hết các hạt a đều xuyên thẳng. B. Có một số ít hạt a đi lệch hướng ban .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.