Chương: Tổng quan về chế độ kế toán doanh nghiệp

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán. | Chương 1. Tổng quan về chế độ kế toán doanh nghiệp Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Mục tiêu chung - Giúp cho người học hệ thống hoá khái quát hoá những nội dung cơ bản của chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp. - Tạo điều kiện giúp người học tìm hiểu xác định hệ thống chứng từ tài khoản sổ sách và báo biểu kế toán theo ché độ kế toán phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp. Kế toán là việc thu thập xử lý kiểm tra phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính dưới hình thức giá trị hiện vật và thời gian lao động. Kế toán tài chính là việc thu thập xử lý kiểm tra phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính bằng báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán. Đối tượng sử dụng thông tin của kế toán tài chính chủ yếu là đối tượng ở bên ngoài đơn vị như người cho vay khách hàng và nhà cung cấp cơ quan thuế cơ quan quản lý tài chính. Thông tin kế toán tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc chuẩn mực và chế độ hiện hành về kế toán của từng quốc gia kể cả nguyên tắc chuẩn mực quốc tế về kế toán được các quốc gia công nhận. Kế toán tài chính có tính pháp lệnh nghĩa là hệ thống sổ ghi chúép trình bày và cung cấp thông tin của kế toán tài chính phải tuân theo các qui định thống nhất nếu muốn được thừa nhận. Thông tin của kế toán chủ yếu dưới hình thức giá trị là thông tin thực hiện về những nghiệp vụ đã phát sinh đã xảy ra chủ yếu là thông tin kế toán thuần tuý được thu thập từ các chứng từ ban đầu về kế toán. Thông tin kế toán tài chính có những đặc trưng cơ bản như đảm bảo tính khách quan chính xác có thể kiểm tra được chủ yếu dùng thước đo giá trị để phản ánh tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp việc cung cấp thông tin mang tính hất định kỳ với hệ thống các báo cáo kế toán tài chính như Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo giải trình các báo cáo tài chính. Kế toán tài chính có chức năng thông tin và kiểm soát một cách liên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    52    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.