Chương 4. Kế toán TSCĐ, BĐS đầu tư và đầu tư XDCB

Tham khảo tài liệu 'chương 4. kế toán tscđ, bđs đầu tư và đầu tư xdcb', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 4. Kế toán TSCĐ BĐS đầu tư và đầu tư XDCB Chương 4. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ XDCB TRONG DOANH NGHIỆP Mục tiêu chung - Giúp người học nhận thức đối tượng kế toán là các loại tài sản cố định hữu hình tài sản cố định vô hình tài sản cố định thuê tài chính bất động sản đầu tư và chi phí xây dựng cơ bản dở dang. - Trang bị cho người học phương pháp hạch toán nguyên giá giá trị hao mòn các loại tài sản cố định và bất động sản đầu tư quá trình thi công và nghiệm thu các công trình lắp đặt xây dựng sửa chữa lớn trong doanh nghiệp phù hợp với chính sách kế toán như Nguyên giá Tài sản cố định hữu hình Nhà cửa vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải truyền dẫn Thiết bị dụng cụ quản lý Cây lâu năm súc vật làm việc và cho sản phẩm TSCĐ khác Nguyên giá Tài sản cố định thuê tài chính Nguyên giá Tài sản cố định vô hình Quyền sử dụng đất Quyền phát hành Bản quyền bằng sáng chế Nhãn hiệu hàng hoá Phần mềm máy vi tính Giấy phép và giấy phép nhượng quyền TSCĐ vô hình khác Hao mòn tài sản cố định Hao mòn TSCĐ hữu hình Hao mòn TSCĐ thuê tài chính Hao mòn TSCĐ vô hình Hao mòn bất động sản đầu tư Nguyên giá Bất động sản đầu tư Xây dựng cơ bản dở dang Mua sắm TSCĐ Xây dựng cơ bản Sửa chữa lớn TSCĐ Kế toán tài chính 1 55 Chương 4. Kế toán TSCĐ BĐS đầu tư và đầu tư XDCB . TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH . Đặc điểm của TSCĐ hữu hình Tài sản cố định hữu hình Là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình. Nguyên giá Là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được TSCĐ hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Khấu hao Là sự phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải khấu hao của TSCĐ hữu hình trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó. Giá trị phải khấu hao Là nguyên giá của TSCĐ hữu hình ghi trên báo cáo tài chính trừ - giá trị thanh lý ước tính của tài .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    100    1    19-04-2024
127    249    4    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.