Chương 7. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả

Tham khảo tài liệu 'chương 7. kế toán tiêu thụ và xác định kết quả', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 7. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả Chương 7. KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Mục tiêu chung - Giúp người học nhận thức đối tượng kế toán là thành phẩm giá vốn hàng bán doanh thu các khoản giảm trừ doanh thu chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp. - Trang bị cho người học phương pháp hạch toán thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp phù hợp với các phương pháp kê khai hàng tồn kho như 1. Thành phẩm 2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu bán các thành phẩm Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu trợ cấp trợ giá Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 3. Doanh thu bán hàng nội bộ Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu bán các thành phẩm Doanh thu cung cấp dịch vụ 4. Chiết khấu thương mại 5. Hàng bán bị trả lại 6. Giảm giá hàng bán 7. Giá vốn hàng bán 8. Chi phí bán hàng Chi phí nhân viên Chi phí vật liệu bao bì Chi phí dụng cụ đồ dùng Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí bảo hành Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí bằng tiền khác 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên quản lý Chi phí vật liệu quản lý Chi phí đồ dùng văn phòng Chi phí khấu hao TSCĐ Thuế phí và lệ phí Chi phí dự phòng Chi phí dịch vụ mua ngoài Kế toán tài chính 1 170 Chương 7. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả Chi phí bằng tiền khác 10. Xác định kết quả . KẾ TOÁN NHẬP XUẤT TỒN KHO THÀNH PHẨM - Nội dung kế toán - Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình sản xuất chế biến do sản xuất chính sản xuất phụ của doanh nghiệp làm ra hoặc thuê ngoài gia công đã được kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật có thể nhập kho hoặc giao ngay cho khách hàng. - Hàng hóa là những đối tượng được doanh nghiệp mua và bán trong hoạt động kinh doanh. - Các chứng từ và TK được sử dụng - Phiếu nhập kho - Phiếu xuất kho - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ - Biên bản kiểm nghiệm - Thẻ kho - Biên bản kiểm kê vật tư sản phẩm hàng hoá - Các chứng từ liên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
54    352    8    16-04-2024
2    148    1    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.