Chương 8. Kế toán hoạt động tài chính và các hoạt động khác

Tham khảo tài liệu 'chương 8. kế toán hoạt động tài chính và các hoạt động khác', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 8. Kế toán hoạt động tài chính và các hoạt động khác Chương 8. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC Mục tiêu chung - Giúp người học nhận thức đối tượng kế toán là các loại tài sản tài chính doanh thu tài chính chi phí tài chính thu nhập khác và chi phí hoạt động khác trong doanh nghiệp. - Trang bị cho người học phương pháp hạch toán hoạt động tài chính và hoạt động khác trong doanh nghiệp. Như 1. Doanh thu hoạt động tài chính 2. Chi phí tài chính 3. Đầu tư vào công ty con 4. Vốn góp liên doanh 5. Đầu tư vào công ty liên kết 6. Đầu tư dài hạn khác Cổ phiếu Trái phiếu Đầu tư dài hạn khác 7. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 8. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Cổ phiếu Trái phiếu tín phiếu kỳ phiếu 9. Đầu tư ngắn hạn khác Tiền gửi có kỳ hạn Đầu tư ngắn hạn khác 10. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 11. Thu nhập khác 12. Chi phí khác 13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Chi phí thuế TNDN hiện hành Chi phí thuế TNDN hoãn lại . NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Hoạt động đầu tư tài chính là hoạt động khai thác sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp bằng cách đầu tư ra bên ngoài chuyển quyền sử dụng nguồn lực để tăng thêm thu nhập của doanh nghiệp. Hoạt động đầu tư tài chính bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán đầu tư vào các công ty con đầu tư vào các công ty liên kết đầu tư liên doanh các hoạt động khác như cho vay cho thuuê tài chính kinh doanh bất động sản. Kế toán tài chính 1 205 Chương 8. Kế toán hoạt động tài chính và các hoạt động khác Đầu tư tài chính có thể gôìm những thời hạn khác nhau tuỳ vào độ dài thời gian thu hồi vốn đầu tư theo đó đầu tư ngắn hạn thì không quá 1 năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh và đầu tư dài hạn thì trên 1 năm tài chính. . KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NGẮN HẠN . Tài khoản 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Bên Nợ Bên Có Trị giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn Trị giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn mua vào hoặc chuyển đổi từ chứng chuyển nhượng đáo hạn hoặc được thanh khoán đầu tư dài hạn toán Số dư Bên Nợ Trị giá chứng khoán .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
173    261    2    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.