Chương 9. Kế toán thanh toán trong các doanh nghiệp

Tham khảo tài liệu 'chương 9. kế toán thanh toán trong các doanh nghiệp', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 9. Kế toán thanh toán trong các doanh nghiệp Chương 9. KẾ TOÁN THANH TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Mục tiêu chung - Giúp cho người học nhận thức đối tượng kế toán là các khoản phải thu ở khách hàng phải trả cho khách hàng các khoản vay nợ các khoản ứng trước trả trước các khoản nhận trước trong các doanh nghiệp. - Trang bị cho người học phương pháp kế toán công nợ thanh toán trong doanh nghiệp. Gồm 1. Phải thu của khách hàng 2. Thuế GTGT được khấu trừ Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ 3. Phải thu nội bộ Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc Phải thu nội bộ khác 4. Phải thu khác Tài sản thiếu chờ xử lý Phải thu về cổ phần hoá Phải thu khác 5. Dự phòng phải thu khó đòi 6. Tạm ứng 7. Chi phí trả trước ngắn hạn 8. Cầm cố ký quỹ ký cược ngắn hạn 9. Vay ngắn hạn 10. Nợ dài hạn đến hạn trả 11. Phải trả cho người bán 12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Thuế giá trị gia tăng phải nộp Thuế GTGT đầu ra Thuế GTGT hàng nhập khẩu Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất nhập khẩu Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế tài nguyên Thuế nhà đất tiền thuê đất Các loại thuế khác Phí lệ phí và các khoản phải nộp khác 13. Phải trả người lao động Phải trả công nhân viên Phải trả người lao động khác Kế toán tài chính 1 253 Chương 9. Kế toán thanh toán trong các doanh nghiệp 14. Chi phí phải trả 15. Phải trả nội bộ 16. Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 17. Phải trả phải nộp khác Tài sản thừa chờ giải quyết Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Phải trả về cổ phần hoá Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn Doanh thu chưa thực hiện Phải trả phải nộp khác 18. Vay dài hạn 19. Nợ dài hạn 20. Trái phiếu phát hành Mệnh giá trái phiếu Chiết khấu trái phiếu Phụ trội trái phiếu 21. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn 22. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 23. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 24. Dự phòng phải trả . KẾ TOÁN PHẢI THU Ở NGƯỜI MUA . Nội dung kế toán - Tổng số tiền thanh toán mà bên mua đã chấp nhận trả cho .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    101    3    19-04-2024
1    68    2    19-04-2024
14    96    4    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.