Chương 10. Kế toán vốn chủ sở hữu

Tham khảo tài liệu 'chương 10. kế toán vốn chủ sở hữu', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 10. Kế toán vốn chủ sở hữu Chương 10. KẾ TOÁN VỐN CHỦ SƠ HỮU Mục tiêu chung - Giúp cho người học nhận thức đối tượng kế toán là các loại vốn - quĩ chủ sở hữu như nguồn vốn kinh doanh quĩ đầu tư phát triển quỹ dự phòng tài chính nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản lợi nhuận chưa phân phối nguồn vốn chủ sở hữu khác các nguồn kinh phí như quĩ khen thưởng và phúc lợi kinh phí sự nghiệp kinh phí chương trình dự án kinh phí đã hình thành TSCĐ và các khoản khác như chênh lệch đánh giá lại tài sản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong các doanh nghiệp. - Trang bị cho người học phương pháp kế toán vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp. . KẾ TOÁN NGUỒN VỐN KINH DOANH VÀ CỔ PHIẾU NGÂN QUĨ 10. dung kế toán - Vốn Ngân sách Nhà nước - Vốn đóng góp của các cổ đông của nhà đầu tư - Vốn được bổ sung từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Các khoản giảm vốn kinh doanh do thua lỗ do trả vốn góp do chia tách doanh nghiệp do xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản chênh lệch tỷ giá ngoại tệ. Tài khoản kế toán Tài khoản sử dụng TK 411- Nguồn vốn kinh doanh. Việc theo dõi tình hình và sự biến động nguồn vốn kinh doanh được thực hiện chi tiết theo từng nguồn hình thành theo từng đối tượng góp vốn cấp vốn theo từng đối tượng đầu tư theo từng thời điểm phát sinh. TK 411 - NGUỒN VỐN KINH DOANH TK 4111 - Vốn góp TK 4112- Thặng dư vốn TK 4118- Vốn khác Bên Nợ Bên Có - Hoàn trả vốn góp cho các chủ sở hữu vốn bao gồm cảc việc giảm do nộp trả vốn cho Ngân sách NN vốn bị điều động cho doanh nghiệp khác - Giải thể thanh lý doanh nghiệp - Bù lỗ kinh doanh theo quyết định - Các chủ sở hữu góp vốn ban đầu và góp vốn bổ sung bao gồm cả tăng do Ngân sách NN cấp do nhận vốn điều động từ doanh nghiệp khác đến - Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động SXKD Kế toán tài chính 1 64 Chương 10. Kế toán vốn chủ sở hữu của Đại hội cổ đông - Mua lại cổ phiếu để huỷ bỏ - Số Chênh lệch giá phát hành của cổ phiếu mệnh giá của cổ phiếu - Giá trị quà biếu tăng viện trợ sau khi trừ các khoản .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    148    2    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.