Lập trình môn Csharp_9

Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Luồng dữ liệu. Gvhd Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Phuong thức property Ý nghĩa Refresh Làm tươi trạng thái đối tượng Tạo đối tượng Directoryinfo Để duyệt cấu trúc cây thư mục ta cần tạo một thể hiện của lớp Directoryinfo. Lớp Directoryinfo không chỉ cung cấp phương thức lấy về tên các tập tin và thư mục con chứa trong một thư mục mà còn cho phép lấy về các đối tượng Fileinfo và Directoryinfo cho phép ta thực hiện việc quản lý các cấu trúc cây thư mục hay thực hiện các thao tác đệ qui. Khởi tạo một đối tượng Directoryinfo bằng tên của thư mục muốn tham chiếu. Directoryinfo dir new Directoryinfo @ C winNT Ta có thể thực hiện các phương thức đã liệt kê ở bảng trên. Dưới đây là đoạn mã nguồn ví dụ. Ví dụ 21-1. Duyệt các thư mục con using System using namespace Programming_CSharp class Tester public static void Main Tester t new Tester một một thư mục string theDirectory @ c WinNT duyệt thư mục và hiển thị ngày truy cập gần nhất và tất cả các thư mục con Directoryinfo dir new Directoryinfo theDirectory dir hoàn tất. in ra số lượng thống kê n n 0 directories found. n dirCounter với mỗi thư mục tìm thấy nó gọi chính nó private void ExploreDirectory Directoryinfo dir indentLevel cấp độ thư mục định dạng cho việc trình bày for int i 0 i indentLevel i hai khoảng trắng cho mỗi cấp in thư mục và ngày truy cập gần nhất 0 1 2 n indentLevel lấy tất cả thư mục con của thư mục hiện tại đệ quy từng thư mục Directoryinfo directories foreach Directoryinfo newDir in directories 225 Luồng dữ liệu. Gvhd Nguyễn Tấn Trần Minh Khang dirCounter tăng biến đếm ExploreDirectory newDir indentLevel-- giảm cấp độ thư mục các biến thành viên tĩnh cho việc thống kê và trình bày static int dirCounter 1 static int indentLevel -1 so first push 0 Kết quả một phần 2 logiscan 5 1 2001 3 06 41 PM 2 miitwain 5 1 2001 3 06 41 PM 1 Web 5 1 2001 3 06 41 PM 2 printers 5 1 2001 3 06 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.