Lập trình môn Csharp_2

Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Những cơ sở của ngôn ngữ C Gvhd Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Cách 1 namespace MyApplication namespace Presentation khai báo lớp khai báo vùng tên con namespace Bussiness khai báo lớp khai báo vùng tên con namespace Data khai báo lớp khai báo vùng tên con Cách 2 namespace khai báo lớp khai báo vùng tên con namespace khai báo lớp khai báo vùng tên con namespace khai báo lớp khai báo vùng tên con Cách khai báo vùng tên thứ nhất chỉ tiện nếu các vùng tên nằm trên cùng một tập tin. Cách thứ hai tiện lợi hơn khi các vùng tên nằm trên nhiều tập tin khác nhau. Chỉ thị tiền xử lý Không phải mọi câu lệnh đều được biên dịch cùng lúc mà có một số trong chúng được biên dịch trước một số khác. Các câu lệnh như thế này gọi là các chỉ thị tiền xử lý. Các chỉ thị tiền xử lý được đặt sau dấu . Định nghĩa các định danh define DEBUG định nghĩa một định danh tiền xử lý preprocessor identifier DEBUG. Mặc dù các chỉ thị tiền xử lý có thể định nghĩa ở đâu tuỳ thích nhưng định danh tiền xử lý bắt buộc phải định nghĩa ở đầu của chương trình trước cả từ khóa using. Do đó ta cần trình bày như sau define DEBUG . mã nguồn bình thường - không ảnh hưởng bởi bộ tiền xử lý 22 Những cơ sở của ngôn ngữ C Gvhd Nguyễn Tấn Trần Minh Khang if DEBUG mã nguồn được bao gồm trong chương trình khi chạy dưới chế độ debug else mã nguồn được bao gồm trong chương trình khi chạy dưới chế độ không debug endif . các đoạn mã nguồn không ảnh hưởng tiền xử lý Trình biên dịch nhảy đến các đoạn thoả điều kiện tiền biên dịch để biên dịch trước. Hủy một định danh Ta hủy một định danh bằng cách dùng undef. Bộ tiền xử lý duyệt mã nguồn từ trên xuống dưới nên định danh được định nghĩa từ define hủy khi gặp undef hay đến hết chương trình. Ta sẽ viết là define DEBUG if DEBUG mã nguồn được biên dịch endif undef DEBUG if DEBUG mã nguồn sẽ không được biên dịch endif if elif else và endif Đây là các chỉ thị để chọn lựa xem có tiền biên dịch .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
282    5    1    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.