Lập trình môn Csharp_3

Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giao diện Gvhd Nguyễn Tấn Trần Minh Khang public void Read phải cài đặt. public void Write object obj phải cài đặt. . Cài đặt nhiều giao diện Lớp có thể cài đặt một hoặc nhiều giao diện. Chẳng hạn như ở lớp Document ngoài lưu trữ ra nó còn có thể được nén lại. Ta cho lớp Document cài đặt thêm một giao diện thứ hai là ICompressible public class Document IStorable ICompressible Tương tự Document phải cài đặt tất cả phương thức của ICompressible public void Compress Implementing the Compress Method public void Decompress Implementing the Decompress Method Mở rộng giao diện Chúng ta có thể mở rộng thừa kế một giao diện đã tồn tại bằng cách thêm vào đó những phương thức hoặc thành viên mới. Chẳng hạn như ta có thể mở rộng ICompressable thành ILoggedCompressable với phương thức theo dõi những byte đã được lưu interface ILoggedCompressible ICompressible void LogSavedBytes Lớp cài đặt phải cân nhắc chọn lựa giữa 2 lớp ICompressable hay ILoggedCompressable điều này phụ thuộc vào nhu cầu của lớp đó. Nếu một lớp có sử dụng giao diện ILoggedCompressable thì nó phải thực hiện toàn bộ các phương thức của ILoggedCompressable bao gồm ICompressable và phương thức mở rộng . Kết hợp các giao diện khác nhau Tương tự chúng ta có thể tạo một giao diện mới bằng việc kết hợp nhiều giao diện và ta có thể tùy chọn việc có thêm những phương thức hoặc những thuộc tính mới. Ví dụ như ta tạo ra giao diện IStorableCompressable từ giao diện IStorable và ILoggedCompressable và thêm vào một phương thức mới dùng để lưu trữ kích thước tập tin trước khi nén. interface IStorableCompressible IStoreable ILoggedCompressible void LogOriginalSize 51 Giao diện Gvhd Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Truy xuất phương thức của giao diện Chúng ta có thể truy xuất thành viên của giao diện IStorable như chúng là thành viên của lớp Document Document doc new Document Test Document -1 hoặc ta có thể tạo một thể diện của giao diện bằng việc phân .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    66    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.