Lập trình môn Csharp_4

Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Quản lý lỗi Gvhd Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Trong ví dụ này dòng thông báo Close file here luôn luôn xuất hiện cho dù biệt lệ có xảy ra hay không. Ghi chú khối lệnh finally có thể được tạo mà không cần khối catch nhưng bắt buộc phải có khối try. Không thể dùng các lệnh break continue return và goto trong khối finally. Đối tượng Exception Đối tượng cung cấp nhiều phương thức và property hữu ích cho việc bẫy lỗi. Chẳng hạn property Message cung cấp thông tin tại sao nó được ném. Message là thuộc tính chỉ đọc nó được thiết đặt vào lúc khởi tạo biệt lệ. Property HelpLink cung cấp một kết nối đến tập tin giúp đỡ. Property này có thể đọc và thiết đặt. Property StackTrace chỉ đọc và được thiết lập vào lúc chạy. Trong ví dụ 11-6 property Exception. HelpLink được thiết đặt và nhận về để thông tin thêm cho người dùng về biệt lệ DivideByZeroException. Property StackTrace được dùng để cung cấp các vết của vùng nhớ stack. Nó hiển thị hàng loạt các phương thức đã gọi dẫn đến phương thức mà biệt lệ được ném ra. Ví dụ 11-6. Làm việc với đối tượng Exception using System namespace Programming_CSharp public class Test public static void Main Test t new Test public void TestFunc try Open file here double a 12 double b 0 0 1 2 a b DoDivide a b This line may or may not print catch e nDivideByZeroException M sg 0 nHelpLink 0 nHere s a stack trace 0 n catch 80 Quản lý lỗi Gvhd Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Unknown exception caught finally Close file here. public double DoDivide double a double b if b 0 DivideByZeroException e new DivideByZeroException http throw e if a 0 throw new ArithmeticException return a b Kết quả Open file here DivideByZeroException Msg Attempted to divide by zero. HelpLink http .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.