Giáo trình access và ứng dụng_8

Tài liệu học access cho các bạn mới làm quen với môn tin học văn phòng và giới thiệu những ứng dụng của nó trong thực tê | . Lập trình với ADO 1. Tạo két nối Connection ADO đặc biệt linh hoạt trong việc kết nối với CSDL có nhiều cách khốc nhau ví dụ có thể tạo một đổi tượng Recordset độc lập và gán một chuỗi kểt nối connection string vào phương thức Open của đối tượng. Hoặc có thể tạo một đối tượng Command độc lập và gán chuỗi kết nối cho thuộc tính ActiveConnection của nó. Bất kể đổi tượng dùng để kết nối với một nguồn dữ liệu ADO là gì đều cần xây dựng chuỗi kết nối. Chuỗi đó có thể gán cho thuộc tính Connectionstring cùa đối tượng Connection hoặc thuộc tính ActiveConnection của đối tượng Recordset hay Command hoặc để truyền cho phương thức Execute của đối tượng Connection hay phương thức Open của đối tượng Recordset. Chuỗi connection có thể chứa một hay nhiều phần tử dưới dạng argument value. Danh sách các tham số phụ thuộc nhà cung cấp CSDL mà ta kết nổi đến nhưng ít nhất phải có 2 tham số là Provider - Nhà cung cấp và File Name - Tên file. Dưới đây là danh sách các tham số cơ bản dùng cho chuỗi kết nối ARGUMENT DIẼN GIẰI Data Source Tên của nguồn CSDL cần kết nối. DSN Tên nguồn ODBC đã được đăng ký trên máy tham số này thay cho tên nguồn CSDL Data Source. Filename Tên tệp chứa thông tin vè kết nối có thề là tệp ODBC DSN hoặc tệp Microsoft Data Link UDL . Initial Catalog Tên của CSDL ngầm định. Khi kết nối với nguồn ODBC có thể dùng tham số Database. Password Mật khẩu. Với nguồn ODBC có thẻ dùng tham số PWD. Cần phải truyền user ID và password khi kết nối với SQL Server . Persist Security Info Là True nếu ADO lưu user ID và password trong chuỗi kết nổi. Provider Tên cùa nhà cung cấp OLE DB Ngầm định là MSDASQL nhà cung cấp nguồn ODBC. User ID Tên người sử dụng. 176 Xác định những tham số não phù hợp với nhà cung cấp CSDL là một việc không đơn giản đối với người lập trình. Cách tốt nhất là tạo một điêu khiển ADODC trên một Form thiết lập kết nối trên trang thuộc tính của nó rồi lấy kết quả cuối cùng trong thuộc tính Connectionstring đưa vào chương trình. Nếu sử dụng nguồn ODBC

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
138    494    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.