Giáo trình access và ứng dụng_1

Tham khảo tài liệu 'giáo trình access và ứng dụng_1', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | vụ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP C1AOTRINF và ỨNG D SÁCH DỪNG CHO CÁC TRƯỜNG ĐÀO TS. HUỲNH QUYẾT THẮNG Giáo trình ACCESS VÀ ỨNG DỤNG Sấch dàng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyền nghiệp NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC Lu glớl thiệu------------------------------------------------- Năm 2002 Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phôi hợp với Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản 21 giáo trình phục vụ cho đào tạo hệ THCN. Các giáo trình trên đã được nhiều trường sử dụng và hoan nghênh. Để tiếp tục bô sung nguồn giáo trình đang còn thiếu Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp phôi hợp cùng Nhả xuất bản Gỉăo dục tiếp tục biên soạn một sốgỉáo trình sách tham khảo phục vụ cho đào tạo ở các ngành Điện -Điện tử Tin học Khai thác cơ khí. Những giáo trình náy trước khi biên soạn Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp đã gửi đề cương về trên 20 trường và tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp về nội dung đề cương các giáo trình nói trên. Trên cơ sỏ nghiên cứu ý kiến đóng góp của các trường nhóm tác giả đã điều chỉnh nội dung các giáo trinh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn hơn. Vớì kinh nghiêm giảng dạy kiến thức tích luỹ qua nhiều năm các tác giả đã CỐ gắng đê những nội dung được trình bày ỉà những kiến thức cơ bản nhất nhưng vẫn cập nhật được với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật với thực tế sản xuất. Nội dung của giáo trình còn tạo sự liên thông từ Dạy nghề lên TỈĨCN. Các giáo trình được biên soạn theo hướng mở kiến thức rộng và cốgắng chỉ ra tính ứng dụng của nội dung được trình bày. Trên cơ sở đó tạo điều kiện đê các trường sử dụng một cách phù hợp với điều kiện cơ sỏ vật chất phục vụ thực hành thực tập và đặc điểm của các ngành chuyên ngành đào tạo. Để việc đổi mới phương pháp dạy và học theo chi đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các trường cần trang bị đủ sách cho thư viện và tạo điều kiện để giáo viên và học sinh có đủ sách theo ngành đảo tạo. Những giáo trình này cũng là tài liệu tham khảo tốt cho học sinh đã tôi nghiệp cần đào tạo lại nhân viên kỹ thuật đang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    46    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.