Giáo trình access và ứng dụng_2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình access và ứng dụng_2', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 2. Với mỗi quan hệ được chọn click chuột phải để thà menu xuống chọn xoá hay sửa. Chọn quan hệ bằng cách click vào đường quan hệ. Nếu làm đúng thì đường này sẽ sáng Với mối quan hệ được chọn click chuột phải để thà menu xuống chọn xoá hay sửa Quên các ký hiệu 1 và oo khi chưa chọn enforce referential integrity - J Reldtioíiships Hình . Các thao tác chỉnh sửa hay xoá môi quan hệ. . Nhập xuất dữ liệu - Nhập File Get External Data Import hoặc Link Tables - Xuất File Save as Export - Lưu bảng dưới dạng HTML File Save as HTML. . TẠO TRUY VAN BẰNG ngôn ngữ QBE Các truy vấn query cho phép kết nối dữ liệu từ nhiều bảng sắp xếp dữ liệu theo các tiêu chí khác nhau tính toán trường mới và chỉ định điểu kiện để lọc lấy những bản ghi cần thiết. Bản thân query không chứa dữ liệu mà chỉ sắp xếp lại dữ liệu trên bảng các bảng mà query thao tác trên đó và không làm thay đổi các bảng đó. Khi đã có query ta có thể sử dụng chúng giống như bảng. Có thể coi các query là các bảng ảo . Trong một số các hệ quản trị CSDL khác query có tên là view vì chúng cho phép người sử dụng có các quan sát khác nhau ưên cùng một dữ liệu. . Tạo query hình 1. Sử dụng nút New trong mục Queries của cửa so Database để tạo một query mới. Chọn Design View. 26 2. Chọn bảng để đưa vào cửa sổ Query ví dụ trên hình chọn bảng S1NHV1LN 3. Khảo sát các thành phần của cửa sổ thiết kế query. 4. Lưu query CTRL S . Chọn Tab Queries trong của sổ database ----- L . Án nút New để tạo query BỄÍÍ dỉí j t 1 i 1 ỉ 1 L í A L. 1 i . ù o í ị í r f ì . iSt- Queries objects IHD Tables jH Nfc A J @3 Create query by using wizard M New Query pie Query Wizard Crosstab Query Wizard Find Duplicates Query Wizard Find Unmatched Query Wizard Chọn Design View. Tránh sứ Ệ dụng Query Wizard ở đây tsjft Forms Hình . Các thao tác tạo một query mới. Khung dưới chứa định nghĩa ưuy vấn hiện tại Di chuyển ưong trường hợp không thấy hết các bảng Query Select Query danh trường cấc mà Khung trên chứa sách cho bảng truy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.