Giáo trình access và ứng dụng_3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình access và ứng dụng_3', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Khi dùng điều khiển ành cần chú ý các thuộc tính sau Clip cho phần ảnh vừa với khung. Size Mode chế độ đặt kích thước ảnh. Special Effect các hiệu ứng ảnh đặc biệt. . Hộp kiểm tra Check Box nút lựa chọn Option Button nút bật tắt Toggle Button - Nếu điều khiển bị buộc nó luôn luôn được gắn với trường kiểu Yes No. Tuỳ yêu cầu thực tế mà chọn kiểu nút cho thích hợp. Sau khi đã chọn kiểu nút thích hợp kéo trường kiểu Yes No từ Field List vào form. Đã tham - Neu điều khiển không bị buộc quan tâm đến thuộc tính value -1 0 đề lập trình xử lý sự kiện. . Nhóm lựa chọn Option Group - Nhóm lựa chọn là tập hợp gồm nhiều điều khiển thuộc một trong ba dạng Option Button Check Box Toggle Button. - Neu là điều khiển bị buộc nó dùng để kiểm soát sao cho dữ liệu nhập vào một trường chỉ có thể nhận một trong một số ít giá trị. - Để tạo nhóm lựa chọn có thề chọn một trong hai cách dùng wizard và không dùng wizard Dùng Wizard cần xác định các thông tin sau Chọn các nhãn Giá trị ngầm định Giá trị ứng với từng mục chọn - chú ý giá trị ngầm định là 1 2 3 Kiểu nút Kiểu khung Tên của nhóm liájr 8a Không dùng Wizard Tắt Control Wizard Chọn Option Group 51 Chọn trường tên Fieldlist đưa vào form - Một khung xuất hiện Chọh kiểu nút - đưa vào khung. Khi đó phần bên trong khung sẽ đổi màu Nếu giá tộ nhập vào trường được chọn là khác 1 2 3. thì phải đổi các giá trị đó tại thuộc tính Option Value. - Nêu điều khiển là không bị buộc thì làm như cách tạo nhóm lựa chọn không dùng wizard chỉ có điều là không kéo trường vào thường form cũng không có nguồn dữ liệu . Sau khi tạo điều khiển xong căn cứ vào giá trị cùa các nút lựa chọn mà lập trình xử lý sự kiện. . Hộp liệt kê List Box và hộp kết hợp Combo Box Hộp kết hợp hình và hộp liệt kê hình thường được sừ dụng trong các trường hợp sau - Chọn một trong nhiều giá trị để nhập vào trường trên 7 giá tri . - Chọn trong một danh sách được hiển thị trên form. G Câp Thong Tin Lop iMiaain cặp nhật các thông tin vẽ mõi lóp trong khoa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    85    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.