Giáo trình access và ứng dụng_4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình access và ứng dụng_4', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Các thù tục xử lý sự kiện. - Các thủ tục được thủ tục xử lý sự kiện gọi. Không dùng chung với sự kiện khác. Cấu trúc một module General Declarations Option Explicit Option Base 0 Sub Thu_tucl . Phần khai báo chung Nấu có mục này thì khai báo biến là bắt buộc Để khai báo chỉ mục cho mảng 0 hay 1 Các lệnh End Sub Sub Thu_tucn . Các lệnh End Sub Function HamXYZO Các lệnh HamXYZ . End Function Neu muốn đặt khai báo biến luôn là bắt buộc vào menu tools chọn Options chọn Editor chọn Require Variable Declaration. 76 . Cẩu trúc của thủ tục và hằm Ví dụ về thủ tục static. Nhập trong module và chạy trong cửa sổ Debug các biển không lập lại 0 sau mỗi lần gọi Static Sub IncremenThemO Dim intCounterl As Integer Dim intCounter2 As Integer Dim intCounter3 As Integer intCounterl intCounterl 1 intCounter2 intCounter2 1 intCounter3 intCounter3 1 77 intCounterl intCounter2 intCounter3 End Sub Cấu trúc của một hàm Static Public Private Function Tên hàm Danh sách tham số hình thức và kiểu As kiểu Các lệnh Tên hàm Biểu thức Các lệnh End Function Danh sách tham số hình thức và kiểu có dạng By Val Tên As Kiểu By Val Tên As kiểu . Các lệnh bao gồm cả lệnh khai báo Cấu trúc cùa một thủ tục Thủ tục thường Static Public Private Sub Tên thủ tục Danh sách tham sổ hình thức và kiểu Các lệnh End Sub - Thủ tục xừ lý sự kiện Sự kiện trên form Private Sub Form_ tên sự kiện Danh sách tham số hình thức và kiểu Các lệnh End Sub Sự kiện trên báo cáo Private Sub Report_ tên sự kiện Danh sách tham số hình thức và kiểu Các lệnh End Sub .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    354    3    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.