Giáo trình access và ứng dụng_5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình access và ứng dụng_5', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Có thể tham chiếu tới một biểu mẫu cụ thể trong tập hợp các biểu mẫu Forms Collection bằng tên biểu mẫu hoặc bằng chỉ số của nó trong danh sách. Tuy nhiên nên dùng tên Form sẽ đảm bảo hơn vì chỉ số có thể thay đổi. Nếu tên Form chứa ký tự trống blank thì phải đặt tên trong dấu ngoặc vuông . Cú pháp Forms formname Forms form name Forms formname Ví dụ Forms iCapnhat Forms Cap nhat Forms Capnhat Forms Index. Forms 0 Mỗi đối tượng Form quản lý một danh sách chửa tất cả các Controls trong form. Có thể tham chiếu đến các thành phần controls trong Form bàng cách tham chiếu tường minh hoặc ngầm định Ví dụ tham chiếu tới điều khiển Hoten trong form Capnhat Forms IHoten Hoặc Forms Capnhat Hoten Ví dụ Cập nhật đến điều khiển có tên TenVattu trong một SubForm có ten SubCtietCtu thuộc Form Hoadon Forms ÍHoadon. s ITenV attu Forms ITenVattu Mỗi đối tượng đều có các thuộc tính và phương thức của mình. Chúng bao gồm tất cả các thuộc tính liệt kê trong bảng thuộc tính của đối tượng. Ví dụ Sứ dụng thuộc tính Count của tập hợp Forms đề tính số forms hiện thời đang mở và in tên của từng Forms Sub AllOpenFormsO Dim X as integer N as integer N Có N Form đang mở 101 For X 0 to N - 1 Debug. Print Forms X .Name Next X End Sub . Báo cáo Reports và mói quan hệ phân cấp Tương tự Form Report cũng ỉà một đổi tượng với quan hệ phân cấp được mô tả như hình Application Reports -------------------- q Report Controls Hình . Quan hệ phân cấp được mô tả cùa Report. Một đối tượng Report là thành phần của một tập hợp các Reports. Tập hợp này do tự tạo ra để quản lý tất cả các biểu mẫu. Các thành phần trong tập hợp được đánh số từ chỉ sổ 0 theo thứ tự được tạo. Có thể tham chiếu tới một biểu mẫu cụ thể trong tập hợp các biểu mẫu Reports Collection hoặc bằng tên biểu mẫu hoặc bang chỉ sổ của nó trong danh sách. Tuy nhiên nên dùng tên Report sẽ đảm bảo hơn vì chỉ số có thể thay đổi.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
241    102    3    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.