Giáo trình access và ứng dụng_7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình access và ứng dụng_7', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Data Source C Program Filès Microsoft Office Office Sampies Set rsMyTable New ADODB .Recordset Open recordset with defaults. OpenRSMyTable MyTable cnnl Loop through recordset. Do Until Make 424 error by using next instead of preceding line. Do Until If O 4 Then This line makes 3251 error because recordset is read-only. O 88 Else O l End If rsMyT Loop ErrorsExit Exit Sub DErrorsTrap If Err .Number 3251 Then MsgBox OLEDB Provider does not support operation. Find another way to get the job done or get a new _ 151 OLEDB Provider. Error happened in LoopToDeleteErrors. adLockOptimistic Resume OpenRSMyTable Elself 424 Then MsgBox The code tried to do something requiring an _ object such as set a property or invoke a method _ but the code did not have an object. Check spelling. Else MsgBox Check Immediate window for error and desc. End If Resume ErrorsExit End Sub . CÂU HỎI ỒN TẬP - BÀI TẬP 1. Xem kỹ ví dụ . Hãý soạn đoạn chương trình tương đương để mở tệp cơ sở dữ liệu . 2. Sử dụng đối tượng DAO để truy nhập tệp CSDL và hiển thị các bản ghi của một bầng nào đó trong tệp này. 3. Sử dụng đổi tượng ADO đẻ truy nhập tệp CSDL và hiển thị các bản ghi của một bảng nào đó trong tệp này. 152 Chương VI Sừ DỤNG Cơ SỞ Dữ LIỆU ACCESS TRONG VISUAL BASIC 6 1. GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ VISUAL BASIC BASIC là viết tắt của Beginner s All - purpose Symbolic Instruction Code do John Kemeny và Thomas Kurtz thuộc trường Dartmouth viết ra năm 1964 với mục đích phục vụ cho những người mới học tiếp cận một cách dễ dàng ngôn ngữ lập trình Bạsic đã trải qua nhiều thế hệ BASICA GW - BASIC QBASIC QuickBASIC đặc biệt Basic đã được hãng Microsoft của Bill Gate hỗ trợ

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG