Giáo trình kinh tế chính trị_2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế chính trị_2', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | cả nhân tạo chứ không phải là giá cả tự nhiên . Theo ông giá cả nhân tạo thay đổi phụ thuộc vào giá cả tự nhiên và quan hệ cung - cầu hàng hoá trên thị trường. Về giá cả thị trường cho rằng nó là một loại đặc biệt của giá cả tự nhiên. Nó cũng là chi phí lao động để sản xuất hàng hoá nhưng trong điều kiện chính trị không thuận lợi. Vì vậy chi phí lao động trong giá cả chính trị thường cao hơn so với chi phí lao động trong giá cả tự nhiên bình thường. đặt vấn đề nghiên cứu lao động giản đơn và lao động phức tạp nhưng không thành. Có thể khẳng định là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho lý thuyết giá trị - lao động. Tuy nhiên lý thuyết giá trị - lao động của còn chịu ảnh hưởng tư tưởng của chủ nghĩa trọng thương. Ông chỉ thừa nhận lao động khai thác bạc là nguồn gớc của giá trị còn giá trị của các hàng hoá khác chỉ đựợc xác định nhờ quá trình trao đổi với bạc. Mật khác ông có luận điểm nổi tiếng là lao động là cha còn đất là mẹ của mọi của cải vật chất . Về phương diện của cải vật chất đó là công lao to lớn của ông. Nhưng ông lại xa rời tư tưởng giá trị - lao động khi kết luận cả lao động và đất đai là nguồn gốc của giá trị. Điều này là mầm mống của lý thuyết các nhân tố sản xuất tạo ra giá trị sau này. - Lý thuyết tiền tệ Ông nghiên cứu hai loại kim loại giữ vai trò của tiền tệ là vàng và bạc. Giá trị của chúng dựa trên cơ sở lao động khai thác ra chúng quyết định. Ông phê phán chế độ song bản vị lấy vàng và bạc làm đơn vị tiền tệ và ủng hộ chế độ đơn bản vị. Ông phê phán việc phát hành tiền không đủ giá và cho rằng làm như vậy chính phủ không có lợi lộc gì vì khi đó giá trị tiền tệ đã giảm xuống. Ông là người đầu tiên đưa ra quy luật lưu thông tiền tệ mà nội dung của nó là số lượng tiền cần thiết cho lưu thông được xác định trên cơ sở số lượng hàng hoá và tốc độ chu chuyển của tiền tệ ổng chỉ ra ảnh hưởng của thời gian thanh toán với số lượng tiền tệ cần thiết trong lưu thông. Nhìn chung quan điểm tiền tệ của ông có nhiều .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    74    1    19-04-2024
97    85    2    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.