Giáo trình kinh tế chính trị_3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế chính trị_3', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | hiện thuyết này kinh tế tư bản chủ nghĩa vãn còn nhiều hạn chế. Cứ khoảng 4 năm nền kinh tê tư bản chủ nghĩa lại bị một lần chấn động nạn thất nghiệp không những không thể khắc phục được mà thâm chí có lúc còn gia tăng việc dùng lạm phát có điều tiết để kích thích phát triển kinh tế lại làm cho lạm phát trầm trọng hơn . 3. Trưởng phái chủ nghĩa tự do mới Đây là dòng tiếp tục các tư tưởng kinh tế cổ điển dưới hình thức tân trang hay hiộn đại hoá. Chủ nghĩa tự do kinh tê là những lý luân coi nền kinh tê tư bản chủ nghĩa là hệ thống hoạt động tự điều chỉnh có khả nảng điều tiết tự phát do tác động của các quy luật kinh tế. Chủ nghĩa tự do kinh tế đề cao tự do kinh doanh của tư nhân tự do tham gia hoạt động kinh tế. Các tác giả kinh tế học cổ điển là người đề xướng tư tưởng tự do kinh tế. Nhưng từ khi chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước phát triển và học thuyết Kênxơ xuất hiện nhà nước ngày càng can thiệp sâu vào kinh tế thì tư tưởng tự do kinh tế mất vị trí. Sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế cũng không mang lại hiệu quả mong muốn. Nền kinh tê tư bản chủ nghĩa không tránh được những chấn động mạnh như khủng hoảng kinh tế nạn thất nghiệp lạm phát suy thoái. Trước hoàn cảnh đó nhiều nhà kinh tê đòi hỏi giảm sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế quay lại tự do kinh tế để cho cơ chê thị trường hoạt động. Chủ nghĩa tự do mới xuất hiện. Tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa tự do mội là cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nưóc ở mức độ rất hạn chế. Ở các nước khác nhau chủ nghĩa tự do mới có các tên gọi khác nhau và có đặc điểm cụ thể. Điển hình của chủ nghĩa tự do mới là - Trường phái trọng tiền hiện đại hay trường phái kinh tế tự do -Chicago Mỹ . Đứng đầu trường phái này là nhà kinh tê Mỹ Mintơn Phrítmen. Tư tưởng cơ bản của trường phái trọng tiền hiện đại là để cho nền kinh tế hoạt động theo các quy luật vốn có của nó chống lại sự can thiệp của Chính phủ vào nền kinh tế. Họ cho rằng chính phủ chỉ nên duy trì tốc độ tăng tiền tệ ổn định hàng nãm rằng điều đó có tác .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.