Giáo trình kinh tế chính trị_6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế chính trị_6', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Mức khấu hao giá trị của máy móc thiết bị theo giá ban đầu giá mua vận chuyển lắp đặt chạy thử. sô năm sử đụng của máy móc thiết bị theo thiết kế . Trong quá trình sử dụng hằng năm các máy móc thiết bị. bị hao mòn dần và cuối cùng không dùng dược nữa. Sự hao mòn này được gọi là hao mòn hữu hình - một sự hao mòn về mặt giá trị sử dụng do thuộc tính cơ học hoá học và tự nhiên trong quá trình sử dụng sinh ra. Tài sản cố định còn chịu sự hao mòn vô hình - sự hao mòn về mặt giá trị xảy ra khi máy móc cũ tuy còn sử dụng được nhưng bị loại máy móc mới xuất hiện có chất lượng tốt hơn công suất cao hơn hoặc giá rẻ hơn làm mất giá trị thậm chí đào thải. Để tránh hao mòn hữu hình và vô hình tuỳ theo các điều kiện cụ thể các chủ doanh nghiệp tận dụng tối đa công suất máy móc thiết bị như tăng ca kíp sử dụng máy trong ngày hoặc nâng tỷ suất khấu hao hằng năm đa dạng hoá sản phẩm nhàm tận dụng nhanh sự hoạt động của máy móc rút ngắn thời gian thu hồi vốn. - Vốn lưu động là một bộ phận của vốn sản xuất tham gia vào quá trình sản xuất giá trị của nó chuyển một lần vào giá trị của sản phẩm mới. Vốn lưu động gổm giá trị nguyên nhiên liệu vật liệu phụ tiền lương. những giá trị này được bồi hoàn cho chủ doanh nghiệp sau khi hàng hoá đã bán xong. Trong quá trình sản xuất bộ phận giá trị sức lao động biểu hiện dưới hình thức tiền lương được người lao động tiêu phí nhưng được tái hiện trong giá trị mới của sản phẩm còn bộ phận giá trị nguyên nhiên liệu và vật liệu phụ lại dược chuyển toàn bộ giá trị vào giá trị hàng hóa trong chu kỳ sản xuất đó. Nếu như về mặt giá trị vốn cố định có đặc điểm chu chuyển chậm thì trái lại vốn lưu động có đặc điểm chu chuyển nhanh hơn. Trong quản lý sản xuất kinh doanh điều có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là các chủ doanh nghiệp cần tìm nhiều biện pháp hữu hiệu để tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn lưu động. Nghiên cứu tuần hoàn và chu chuyển vốn xét về thực chất là nghiên cứ vấn đề tái sản xuất vốn ngày một mở rộng chu chuyển .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.