Giáo trình kinh tế chính trị_7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế chính trị_7', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Thu nhập quốc dân tính theo đầu người bình quân mới chỉ trên 500 đô la Mỹ vẫn ở mức các nước có thu nhập thấp. Thu nhập của những người làm công ăn lương và nòng dân còn ở mức thấp. Sức mua hàng hóa và dịch vụ chưa cao nên nhu cầu có khả nâng thanh toán tăng chậm dung lượng thị trường trong nước còn nhỏ hẹp. Hơn nữa trong một thời gian dài chúng ta thực hiện cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp về thực chất cơ chê đó đã triệt tiêu những điều kiện tiền đề của kinh tê hàng hóa. Do đó nền kinh tế nước ta bị trì trệ chậm phát triển. Tóm lại thực trạng nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tê kém hiệu quả và sức cạnh tranh còn yếu. Tích lũy nội bộ và sức mua trong nước còn thấp. Quan hộ sản xuất có mặt chưa phù hợp hạn chế việc giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất. Kinh tê vĩ mô còn những yếu tô thiếu vững chắc. Giáo dục đào tạo còn yếu về chất lượng. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn. b Hệ thống thị trường trong nước đang hình thành chưa đồng bộ Nói chung hệ thống thị trường ở nước ta còn kém phát triển cả thị trường đầu vào và thị trường đầu ra . Đặc biệt là những thị trường có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường nhưng ở nước ta mới ở trình độ sơ khai như thị trường lao động thị trường khoa học và công nghệ thị trường tài chính thị trường bất động sản. c Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tể thường chúng ta còn hay bị thua thiệt. Điều này thể hiện khả năng cạnh tranh của nền kinh tế nước ta yếu trên thị trường thê giới. Toàn cầu hoá khu vực hoá hiện nay đang là xu thế tất yếu của thời đại nó đang đặt ra những cơ hội và những thách thức to lớn cho chúng ta đòi hỏi chúng ta phải biết nắm bắt thời cơ vượt qua thử thách phải nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá nước ta chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế nhằm phát huy lợi thế so sánh của đất nước tranh thủ thế mạnh của thế giới thúc đẩy và thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân và phát triển nhanh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    43    1    06-12-2023
1    82    2    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.