Giáo trình kinh tế chính trị_8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế chính trị_8', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Năm ỉà kinh tế tư bản nhà nước Kinh tế tư bản nhà nước là thành phần kinh tê bao gồm các hình thức hợp tác liên doanh giữa kinh tế nhà nước với tư bản tư nhân trong nước và hợp tác liên doanh giữa kinh tế nhà nước với tư bản nước ngoài. Đây là thành phần kinh tế quá độ đặc biệt cho phép Nhà nước với tư cách là đồng sở hữu can thiệp vào hoạt động kinh doanh của các nhà tư bản nhằm phát triển sản xuất góp phần thực hiện phát triển nền kinh tế quá độ định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong thời kỳ quá độ ở nước ta kinh tê tư bản nhà nước có vai trò quan trọng trong việc động viên tiềm năng to lớn về vốn công nghệ khả năng tổ chức quản lý. của các nhà tư bản vì lợi ích của bản thân họ cũng như của công cuộc xây dựng nền kinh tế quốc dân. Nước ta trước đây cũng áp dụng các hình thức kinh tê tư bản nhà nước. Song với quan điểm cải tạo xã hội chủ nghĩa để xóa bỏ nhanh chóng thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa nên các hình thức kinh tế tư bản nhà nước chỉ tổn tại trong thời gian ngắn. Ngày nay Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện một cách rộng rãi và lâu dài các hình thức kinh tế tư bản nhà nước để phát ưiển lực lượng sản xuất phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ trương đó đã thu được những thành tựu kinh tế quan trọng. Cho nên phải phát triển mạnh mẽ các hình thức kinh tế tư bản nhà nước. Sáu là kinh tế có vở n đầu tư nước ngoài Thành phần này bao gồm phần vốn đầu tư của nước ngoài vào các cơ sỡ sản xuất kinh doanh ở nước ta. Đây là thành phần kinh tế mới xuất hiện ở nước ta trong những năm gần đây và hình thành ngày càng rõ nét. Sự phát triển thành phần kinh tế này cho phép chúng ta tranh thủ được khối lượng to lớn từ nước ngoài về vốn công nghệ hiện đại kinh nghiệm tổ chức quản lý kinh tế mở rông thị trường ngoài nước giải quyết việc làm trong nước và do đó góp phần khai thác và sử dụng có hiệu quả hơn các tiềm năng kinh tế ở nước ta. Do đó chủ trương của chúng ta là tạo điều kiện để thành phần .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.