Giáo trình kinh tế chính trị_9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế chính trị_9', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bài XI HỆ THỐNG LƠI Ích kinh tế Và quan Hệ PHÂN PHỔI TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI I - BẲN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA LỢI ÍCH KINH TẾ Trong nền sản xuất xã hội mọi người đều có quan hệ đến lợi ích kinh tế. Sự tác động của lợi ích kinh tế biểu hiện hết sức rộng rãi. Việc biết sử dụng có mục đích có ý thức lợi ích kinh tế trong quản lý kinh tế vĩ mô và vi mô sẽ cho chúng ta một phương tiện tác động hết sức tinh vi và hết sức mạnh mẽ đối với sự tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội ờ mối nước và mỗi thời kỳ. 1. Bản chất và hệ thống lạỉ ích kinh tế Lợi ích kinh tế có liên quan đến nhu cầu của con người song không phải mọi nhu cầu của con người đều có thể được thỏa mãn bằng lợi ích kinh tế. Chỉ những nhu cầu vật chất - nhu cầu kinh tế - mới có thể được thỏa mãn bằng lợi ích kinh tế. Trong các tác phẩm của mình Mác và Lênin bao giờ cũng coi trọng lợi ích kinh tế. c. Mác và Ph. Àngghen Một khi lítư tưâng tách rời lợi ích thì nhất định nó sẽ tự làm nhục nó l . Ph. Ăngghen cũng cho rằng Những quan hệ kinh tế của một xã hội nhất định nào đó biểu hiện trước hết dưới hình thức lợi ích. Quan niệm trên giúp ta hiểu được bản chất của lợi ích kinh tế nhận rõ sự gắn bó chặt chẽ giữa lợi ích kinh tế với nhu cầu kinh tế giữa lợi ích kinh tế với động cơ kích thích hoạt động kinh tế của con người. Có thể định nghĩa lợi ích kinh tê là một phạm trừ kinh tế biểu hiện quan hệ sản xuất được phản ánh trong ý thức thành động cơ thúc đẩy 1 c. Mác - Ph. Ãngghen Toàn tập Nxb. Chính trị quốc gia Hà Nội 1995 t. 2 tr. 122. 168 hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thỏa mãn một cách tốt nhất nhu cầu vật chất nhu cầu kinh tế của các cá nhân và các chủ thể tham gia hoạt động đó. Trong thời kỳ quá độ nền kinh tế còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu và do đó cồn tồn tại nhiều thành phần kinh tế thì lợi ích kinh tế tất yếu phải là một hệ thống lợi ích phức tạp đa dạng bao gồm nhiều phân hệ lợi ích kinh tế khác nhau có liên quan với nhau cấu thành. Thật vậy - Từ góc độ các thành phần kinh tế

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
331    1    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.