Giáo trình công nghệ may_5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình công nghệ may_5', văn hoá - nghệ thuật, thời trang - làm đẹp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | I- CÁCH TÍNH ĐỊNH MỨC VẢI MAY sơ MI Nữ NAM 1. Sơ mi nữ ngắn tay dài tay - Khổ vải đơn rộng từ 80 cm đến 90 cm Ngắn tay Chiểu dài vải 2 X Da Rgấu 4- Dđm Dài tay Chiều dài vải 2 X Da Rgấu Dđm Dt Trong đó Da Số đo dài áo. Rgấu - Chiều rộng gấu áo thông thường Rgấu 1 -ỉ- 3 cm . Dt - Số đo dài tay. Dđm - Dư đường may xung quanh các chi tiết. - Khổ vải nhỡ rộng từ 115 cm đến 120 cm chung cho cả sơ mi dài tay và ngắn tay. Chiều dài vải Da Dt Rgấu Dđm - Khổ vải đúp rộng từ 140 4- 160 cm . Ngắn tay Chiều dài vải Da Rgấu Dđm Dài tay Chiều dài vải Da Rgấu Dđm 30 cm Chú ý Đối với sơ mi nữ ngắn tay sự chênh lệch chiều dài vải giữa hai khổ trung bình là 10 15 cm. 88 Hlnh . Sơ đổ giác mẫu sơ mi nữ dài tay trên khổ vải 115 cm 2. Sơ mi nam - Khổ vải đơn sơ mi ngắn tay khổ vải rộng từ 80 cm đến 90 cm Chiều dài vải 2 X Da - Rgấu Dđm 89 90 em Hình . Sơ đổ giác mẫu sơ mi nam dài tay trên khổ vải 90 cm - Khổ vải đúp sơ mi dài tay khổ vải rộng từ 140 cm đến 160 cm Chiều dài vải Da Dt Rgấu Dđm s Chú ý Đối với kiểu mău phức tạp hoặc vải có ô kẻ vải có tuyết thì cần cộng thêm từ 5 -í- 10 chiều dài của vải đã tính trước đó. II- CÁCH TÍNH ĐỊNH MỨC VẢI MAY QUẦN Âu NAM Nữ - Khổ vải rộng từ 90 cm đến 120 cm Chiều dài vải 2 X Dq Rcạp Rgấu Dđm Trong đó Dq - Số đo dài quần Rcạp - Rộng cạp quần thông thường từ 2 5 -ỉ- 3 5 cm Rgấu - Rộng gấu quần thông thường từ 2 5 -ỉ- 3 0 cm .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG